กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
แม่ฮ่องสอน "หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง"
 แ ม่ ฮ่ อ ง ส อ น
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ถ้ำ ป ล า - น้ำ ต ก ผ า เ สื่ อ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่วนอุทยานถ้ำปลา และวนอุทยานน้ำตกผาเสื่อ ท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ปายฝั่งขวา ท้องที่อำเภอเมืองและกิ่งอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน แนวเทือกเขาจะทอดยาวตามแนวเหนือใต้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ ถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ ที่สวยงามเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป เหมาะสำหรับการไปพักผ่อนหย่อนใจ มีเนื้อที่ประมาณ 488 ตารางกิโลเมตร หรือ 305,000 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

อาณาเขต :-

ทิศเหนือ :- จด -------- รัฐฉาน สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
ทิศใต้ :- จด -------- ห้วยหมากอื้นและห้วยผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก :- จด -------- ลำน้ำของ กิ่งอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก :- จด -------- รัฐฉาน สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
 
Top

ประวัติความเป็นมา :-
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2540 เห็นชอบให้กรมป่าไม้ดำเนินการสำรวจเพื่อจัดตั้งอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - ผาเสื่อ โดยเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้จึงมีคำสั่งที่ 652/2528 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2538 และคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 240/2539 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ให้ นายพินิต สุวรรณรัตน์ ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่วนอุทยานถ้ำปลาและวนอุทยานผาเสื่อ เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ

ผลการสำรวจ ได้รวบรวมพื้นที่ที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติจำนวน 305,000 ไร่ หรือประมาณ 488 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาตินี้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างแท้จริง และได้กันพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนออกจากที่ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแล้ว ประกอบกับทางอุทยานฯ ได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานอื่น อาทิเช่น ฝ่ายปกครอง, ผู้นำท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด จึงไม่มีปัญหามวลชนแต่อย่างใด และต่อมาคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งมี นายสมเจตน์ วิริยะดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ

คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - ผาเสื่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้กรมป่าไม้ได้ดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป

 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

ถ้ำปลา เป็นถ้ำใต้เชิงเขา มีน้ำไหลออกมาตลอดปี สามารถมองเห็น ฝูงปลา ขนาดใหญ่ มีสีดำเทาอมฟ้าอยู่กันเป็นจำนวนมาก เรียกว่า ปลามุงหรือพลวง นอกจากนี้ถ้ำยังมี ทิวทัศน์ สภาพป่า หน้าผา เขาหินปูน อันเป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก ในฤดูหนาวและฤดูร้อนมีนักท่องเที่ยวเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีลำธารน้ำไหลตลอดทั้งปี

น้ำตกผาเสื่อ เกิดจากลำแม่น้ำสะงา เป็นน้ำตกสูงประมาณ 10 เมตร กว้างประมาณ 15 เมตร ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลเต็มหน้าผากว้างทำให้มีรูปร่างคล้ายเสื่อ จึงเรียกว่า " น้ำตกผาเสื่อ " ในฤดูแล้งมีน้ำน้อย ทำให้เห็นหินที่สวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

เขื่อนพลังน้ำแม่สะงา เป็นเขื่อนดิน มีความสูง 37 เมตร ยาว 160 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 780,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทำให้มีทัศนียภาพเหนือเขื่อนที่สวยงาม เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

น้ำตกแม่สะงากลาง เป็นน้ำตกที่อยู่เหนือเขื่อนแม่สะงาขึ้นไป มีความสูงประมาณ 15 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงาม มี น้ำไหลตลอดปี ระยะทางเดินเท้าเข้าไปไม่ไกลนัก

น้ำตกห้วยโป่งอ่อน เป็นน้ำตกที่อยู่ระหว่างเส้นทางเข้าหมู่บ้านห้วยโป่งอ่อน มีความสูงประมาณ 7 เมตร กว้างประมาณ 5 เมตร เป็นน้ำตกที่มี น้ำไหลตลอดปี มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีแอ่งน้ำที่สามารถเล่นน้ำได้ในพื้นที่ 40 ตารางเมตร

ถ้ำพระบาทคู่หรือถ้ำจักตอก เป็นถ้ำที่มีความกว้างด้านหน้าประมาณ 5 * 8 เมตร อยู่บนดอยถ้ำปลาต้องใช้เวลาในการ เดินเท้า ประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ ภายในถ้ำมี หินงอกหินย้อย สวยงามแต่เส้นทางเดินชันและไกล
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
เป็นแนวเทือกเขาหลายเทือกสลับเป็นลูกคลื่น มีความลาดชันมาก มี ยอดเขาดอยลาน เป็น ยอดเขาสูงสุด สูงประมาณ 1,918 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 

สภาพภูมิอากาศ :-
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาล

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม
...... มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม
...... มีฝนตกชุก ในรอบ 10 ปี มีฝนตกชุกเฉลี่ยสูงถึง 138 วัน/ปี
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม
...... อากาศหนาวเย็น และแห้งแล้ง
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าเป็น ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และ ทุ่งหญ้า

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ตะแบกนา เต็ง รัง มะค่าแต้ ไม้สัก มะค่าโมง ประดู่ แดง ตะแบกเลือด ตะเคียน สนสองใบ สนสามใบ เป็นต้น
 

สัตว์ป่า :-
สำหรับสัตว์ป่ายังมีอยู่ชุกชุม เช่น เลียงผา กระทิง ควายป่า หมี เก้ง หมูป่า และ นกนานาชนิด ฯลฯ
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - ผาเสื่อ ได้จัดสถานที่กางเต็นท์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบ้านพัก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ต่อ 724 หรือ 725

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - ผาเสื่อ 70 หมู่ 1 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000


หรือที่เว็บไวต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - ผาเสื่อ สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
..... สายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ตามทางหลวงหมายเลข 11 และเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน มาทางอำเภอฮอดเข้าอำเภอแม่สะเรียง ผ่านอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม เข้าไปยังอำเภอเมืองโดยทางหลวงหมายเลข 1095 อีกเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร ก็จะถึงอุทยานแห่งชาติ

..... หรืออีกทางมาทางอำเภอแม่แตง ก่อนจะถึงอำเภอแม่แตงก็ เลี้ยวซ้าย ทางบ้านแม่มาลัย เข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 1095 ผ่านอำเภอปาย ก่อนจะถึงอำเภอเมืองอีกประมาณ 18 กิโลเมตร ก็จะถึงอุทยานแห่งชาติ


ทางเครื่องบิน
..... โดยเครื่องบินสายการบินไทย จากเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน มีเที่ยวบินทั้งหมด 4 เที่ยว แล้วเหมารถรับจ้างมายังพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพียง 18 กิโลเมตร
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - ผาเสื่อ :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม