นครนายก


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นครนายก "นครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


น้ำตกสาริกา ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดนครนายก : : :
ข้อมูลทั่วไป :
นครนายก เดิมชื่อ " บ้านนา " เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของนครนายกเป็นป่ารก เป็นที่ดอนทำนาหรือทำการเพาะปลูกอะไรไม่ได้ผล มีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงพากันอพยพไปอยู่ที่อื่นจนกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือดร้อนของชาวเมือง จึงโปรดให้ยกเลิกภาษีค่านาเพื่อจูงใจให้ชาวเมืองอยู่ที่เดิม ทำให้ผู้คนอพยพมาอยู่มากจนเป็นชุมชนใหญ่ และเรียกเมืองนี้กันติดปากว่า เมือง - นา - ยก ภายหลังกลายเป็นเมืองนครนายกจนถึงปัจจุบัน
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
- ผลิตภัณฑ์หินอ่อน เช่น แจกัน, โคมไฟ, ป้ายชื่อ
- ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่, ไม้กวาด, พรมทอจากเศษผ้า
- ผลิตภัณฑ์จากดินเผา, เซรามิก, รูปตุ๊กตา, แก้วน้ำ - กาแฟ
นอกจากนี้ยังมี ขนมเปี๊ยะ, กล้วยฉาบ, มันฉาบ, เผือกฉาบ
ผลไม้แช่อิ่ม เช่น มะเฟือง, มะดัน, มะขาม, มะม่วง, กระท้อน, มะนาว ฯลฯ
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 123 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปช้างชูรวงข้าว มีกองฟางอยู่เบื้องหลัง
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" สุพรรณิการ์ " Cochlospermum Religiosum Alston.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 2,022 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี และนครราชสีมา
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอบ้านนา
  3. อำเภอองครักษ์
  4. อำเภอปากพลี
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 037 )
ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 8 312-282, 312-284
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

  
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม