นครพนม


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย


 
นครพนม "พระธาตุพนมล้ำค่า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไทย เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
-->ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber-shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony<--


พระธาตุพนม ภาพ สามเณร วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดนครพนม : : :
ข้อมูลทั่วไป :
นครพนม เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่เลียบชายฝั่งแม่น้ำโขง เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาแต่โบราณกาล ในฐานะเมืองเก่า อยู่เคียงคู่กับอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ซึ่งเดิมนั้นพื้นที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง และต่อมาได้ย้ายมาอยู่ทางขวา ตำนานแห่งประวัติศาสตร์ได้จารึกว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตีกรุงเวียงจันทน์ได้ ชื่อของดินแดนแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็น "มรุกขนคร" และต่อมาได้โปรดให้เป็น "นครพนม"
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าฝ้ายและผ้าไหม, ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสาน
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องปั้นดินเผา, ผลิตภัณฑ์ประเภทงานตีเหล็ก
ซึ่งสามารถหาซื้อเป็นของฝากได้มีขายทั่วไปในจังหวัดนครพนม
นอกจากนี้ยังมี เครื่องดนตรีพื้นเมือง
ของฝากประเภทอาหารการกิน ได้แก่ หมูยอ, กุนเชียง, ไส้กรอก, กะละแม, เครื่องเทศ ฯลฯ
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 735 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปพระธาตุพนม
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" กันเกรา " Fagraea Fragrans Boxb.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 5,515 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก      : ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก        : ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอปลาปาก
 3. อำเภอท่าอุเทน
 4. อำเภอโพนสวรรค์
 5. อำเภอบ้านแพง
 6. อำเภอธาตุพนม
 7. อำเภอเรณูนคร
 8. อำเภอนาแก
 9. อำเภอศรีสงคราม
 10. อำเภอนาหว้า
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอนาทม
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 042 )
ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 4 513-490-1
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม