น้ำตกเหวไทร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นครราชสีมา

ที่พักใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

โบนันซ่า แรนช์ เขาใหญ่|จุลดิส เขาใหญ่ รีสอร์ท

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นครราชสีมา
 น ค ร ร า ช สี ม า
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : น้ำ ต ก เ ห ว ไ ท ร : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

น้ำตกเหวไทร อยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ทางใต้ ถัดไปจากน้ำตกเหวสุวัต ห่างจากน้ำตกเหวสุวัต ประมาณ 700 เมตร น้ำตกนี้มีลักษณะเป็นหน้าผากว้างเต็มลำห้วย สูงประมาณ 5 เมตร ในฤดูฝนน้ำตกนี้จะไหลแรงเต็มหน้าผา สวยงามน่าชมมาก การเดินทางไปน้ำตกเหวไทรไปได้ 2 เส้นทาง คือ เดินเท้าต่อไปจากน้ำตกเหวสุวัต ระยะทางประมาณ 700 เมตร หรือ เดินเท้าจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไปตามเส้นทางเดินเท้าสายกองแก้ว - เหวสุวัตก็ได้ ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ตามสองข้างทางเดินที่ผ่านไป จะมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างอื่นๆ อีกมากมาย เช่น สมุนไพร และเห็ดป่า เป็นต้น

น้ำตกเหวไทร ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... ฤดูฝนและฤดูหนาว
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... ผู้ใหญ่ 40 บาท
... เด็ก 20 บาท
 
อาหาร
... บริเวณลานจอดรถ มีร้านขายน้ำดื่มและเครื่องดื่ม
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" น้ำตกเหวไทร " เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 5 เมตร ต้องเดินเท้าจากน้ำตกเหวสุวัต ประมาณ 700 เมตร ทางเดินเป็นป่าค่อนข้างรก เป็นทางเดินแคบๆ ต้องเดินเรียงหนึ่ง ตอนที่ผมไป ฝนเพิ่งตกใหม่ ๆ กว่าจะเดินไปถึงน้ำตกเหวไทรกางเกงเปียกเลยครับ
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- จุดกางเต็นท์ลำตะคอง ห่างจากน้ำตกเหวไทรประมาณ 5.7 กิโลเมตร
- น้ำตกเหวสุวัต ห่างจากน้ำตกเหวไทรประมาณ 700 เมตร
- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากน้ำตกเหวไทร :- 15 กุมภาพันธ์
น้ำตกเหวไทร น้ำตกเหวไทร ไปน้ำตกด้วยคันนี้  

ขี่จักรยานจากจุดกางเต้นท์ลำตะคอง...
บางช่วงต้องลงเข็น ขากลับตะคริวเล่นงาน..แทบแย่...

ระยะทางจากจุดกางเต็นท์ลำตะคอง ถึงน้ำตกเหวไทร ประมาณ 5.7 กิโลเมตร
ขี่จักรยาน 5 กิโลเมตร ไปจอดไว้ที่ลานจอดรถบริเวณน้ำตกเหวสุวัต...
จากนั้นเดินเท้า 700 เมตร ไปยังน้ำตกเหวไทร...
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีบ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ พร้อมทั้งมีร้านค้าไว้บริการ
......... ติดต่อที่พักได้ที่
งานบ้านพัก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-5620760
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 08-1877-3127, 08-9424-7698

 
 

การเดินทาง :-

การเดินทางไปน้ำตกเหวไทร ต้องเดินเท้าจากน้ำตกเหวสุวัต ประมาณ 700 เมตร

การเดินทางไปน้ำตกเหวสุวัต คลิกที่นี่

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - -- - - - - :- - - -- - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม