นครราชสีมา (โคราช)


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นครราชสีมา "เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


ย่าโม ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดนครราชสีมา : : :
ข้อมูลทั่วไป :
นครราชสีมา สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่เดิมมี "เมืองเสนา" ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของลำตะคอง และ "เมืองโค รามปุระ" ตั้งอยู่ฝั่งเหนือของลำตะคอง สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงสร้างเมืองขึ้นมาใหม่อีกเมืองหนึ่งให้อยู่กึ่งกลางเมืองทั้งสองนี้ จึงนำชื่อของเมืองทั้งสองมารวมกันตั้งให้เป็นเมืองแห่งใหม่ชื่อ "นครราชสีมา"

นครราชสีมา นับเป็นเมืองปากประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เคยเป็นเมืองใหม่ที่สำคัญยิ่งในสมัยโบราณ ตั้งอยู่บนที่ราบสูง มีภูเขาและป่าสลับซับซ้อน ประกอบด้วยโบราณสถานของพวกขอมหลายแห่ง

ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นเมืองแห่งวีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 คือ คุณหญิงโม หรือท้าวสุรนารี และนางสาวบุญเหลือ จนเป็นที่ยกย่องกล่าวขวัญ ชาวเมืองนครราชสีมาได้สร้างอนุสาวรีย์ของท้าวสุรนารี หรือ "ย่าโม" ไว้ที่หน้าประตูชุมพล และประตูชุมพลอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนั้นเป็นฝีมือนายช่างชาวฝรั่งเศส
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เครื่องปั้นดินเผาจากด่านเกวียน, ผ้าไหม, ผ้ามัดหมี่ปักธงชัย
อาหารพื้นเมือง ได้แก่ หมูยอ, หมูหยอง, หมูแผ่น, แหนม, ไส้กรอก, กุนเชียง
อาหารขึ้นชื่อ ได้แก่ หมี่โคราช
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 259 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีประดิษฐานอยู่หน้าประตูชุมพล
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" สาธร " Millettia Leucantha Kurz.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 20,495 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดนครนายก, ปราจีนบุรี และสระแก้ว
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และสระบุรี

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 24 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอปากช่อง
 3. อำเภอสีคิ้ว
 4. อำเภอสูงเนิน
 5. อำเภอขามทะเลสอ
 6. อำเภอด่านขุนทด
 7. อำเภอพิมาย
 8. อำเภอคง
 9. อำเภอโนนไทย
 10. อำเภอโนนสูง
 11. อำเภอขามสะแกแสง
 12. อำเภอโนนแดง
 13. อำเภอชุมพวง
 14. อำเภอบัวใหญ่
 15. อำเภอแก้งสนามนาง
 16. อำเภอบ้านเหลื่อม
 17. อำเภอจักราช
 18. อำเภอห้วยแถลง
 19. อำเภอปักธงชัย
 20. อำเภอโชคชัย
 21. อำเภอครบุรี
 22. อำเภอเสิงสาง
 23. อำเภอหนองบุนนาก
 24. อำเภอประทาย
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว
 2. กิ่งอำเภอบัวลาย
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 044 )
ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 213-666, 213-030
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - -- - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- -- - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม