กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นครราชสีมา "เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน"
 น ค ร ร า ช สี ม า
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ป ร า ส า ท หิ น พ น ม วั น : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

ปราสาทหินพนมวัน อยู่ในอำเภอเมือง เป็นโบราณสถานสมัยขอม สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นเทวสถาน ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นพุทธสถาน ลักษณะเป็นปรางค์มีฉนวน ( ทางเดิน ) ติดต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีซุ้มประตู 3 ด้าน ซุ้มประตูด้านทิศเหนือ ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย ศิลปะอยุธยา รอบปราสาทเป็นลานกว้างมีระเบียบคดก่อด้วยหินกว้าง 54 เมตร ยาว 63.30 เมตร ประกอบด้วยประตูทางเข้า 4 ทิศ เป็นโบราณสถานที่น่าชม

ปราสาทหินพนมวัน ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายปราสาทหินพนมวัน...ในมุมมองต่างๆ :-
ปราสาทหินพนมวัน ปราสาทหินพนมวัน ปราสาทหินพนมวัน ปราสาทหินพนมวัน
ปราสาทหินพนมวัน

.... ไม่เสียค่าเข้าชมครับ ....
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี เมื่อถึงตัวเมืองสระบุรีแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา

... ระยะทางจากห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต - สระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร
... ระยะทางจากสระบุรี - ทางเข้าน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ประมาณ 35 กิโลเมตร
... ระยะทางจากสระบุรี - ทางเข้าเขื่อนลำตะคอง ประมาณ 89 กิโลเมตร
... ระยะทางจากสระบุรี - ตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ 151 กิโลเมตร

เมื่อท่านเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมาแล้ว ขับตรงไปเรื่อยๆ จะผ่านห้าง The Mall ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน ขับตรงไปอีก จากนั้นสังเกตุด้านขวามือของท่าน เมื่อท่านเห็นสถานที่ดังภาพด้านล่างนี้ ประตูเข้าสู่อนุสาวรีย์ย่าโม ให้ท่านขับตรงไป จากนั้นจะพบป้ายบอกทางให้ไปขอนแก่น ให้ท่านเลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทาง เมื่อเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไป พบทางแยกให้เลี้ยวขวาสู่ถนนมิตรภาพ ( ทางหลวงหมายเลข 2 ) จากนั้นขับตรงไป...มุ่งหน้าสู่อำเภอพิมาย....อิอิ..อย่าไปเลี้ยวที่ไหนล่ะ...เดี๋ยวหลงทางไม่รู้ด้วยนะ..จากนั้นขับตรงไปอีกประมาณ 17 กิโลเมตร ท่านจะพบแยกไฟแดง จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกนี้ตรงทางเข้าวัดหนองบัว - วัดหนองจอก - วัดลองตอง - วัดพนมวัน และขับไปตามเส้นทางอีก 4 กิโลเมตร ก็จะถึงปราสาทหินพนมวัน ( จะมีป้ายบอกทางไปปราสาทหินพนมวันตามเส้นทางที่ขับไปครับ )

...คิดว่าหลงทางโทรมาที่เบอร์นี้ครับ 0-1629-3354...โจ


การเดินทางไปตัวเมืองนครราชสีมาคลิกที่นี่
 
 
.... อ่าน + ลงนามสมุดเยี่ยมชม คลิกที่นี่ ....
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม