นครสวรรค์


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นครสวรรค์ "เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

บึงบอระเพ็ด ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดนครสวรรค์ : : :
ข้อมูลทั่วไป :
นครสวรรค์ เป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง เป็นเมืองโบราณมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น เมืองพระบาง เมืองชอนตะวัน และปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยปรากฎชื่อในหลักศิลาจารึกเรียกว่า " เมืองพระบาง " สืบเนื่องมาจากพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งคือ พระบาง ซึ่งเคยประดิษฐานอยู่ที่เมืองนี้ชั่วคราว และในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองเดิมนี้ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหลังตลาดปากน้ำโพ เป็นเมืองที่หันหน้าสู่ทิศตะวันออก จึงได้ชื่อเมืองชอนตะวัน เพราะตะวันส่องเข้าประตูเมือง ต่อมาแผ่นดินฝั่งตะวันออกยื่นไปในแม่น้ำมาก ชาวเมืองขาดแคลนน้ำจึงอพยพไปอยู่ ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้เมืองเก่า ต่อมาเมืองนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น นครสวรรค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า " ปากน้ำโพ "

นครสวรรค์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านไหลมาบรรจบที่ปากน้ำโพ นอกจากนี้ ยังมีบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองไทยคือ " บึงบอระเพ็ด " เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และพันธุ์พืชหลากหลายชนิด
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์งาช้างแกะสลัก ผลิตภัณฑ์หินอ่อน เครื่องจักสาน
กุนเชียง แหนมเนื้อ ขนมโมจิ ขนมเปี๊ยะสด และน้ำผึ้ง
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 240 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปวิมานอันเป็นที่สถิตของเหล่าเทวดานางฟ้า
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" เสลา " Laderstroemia Toudonii Teijsm & Binn.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 9,598 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดตาก

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอลาดยาว
 3. อำเภอตาคลี
 4. อำเภอชุมแสง
 5. อำเภอบรรพตพิสัย
 6. อำเภอท่าตะโก
 7. อำเภอเก้าเลี้ยว
 8. อำเภอพยุหะคีรี
 9. อำเภอไพศาลี
 10. อำเภอหนองบัว
 11. อำเภอตากฟ้า
 12. อำเภอโกรกพระ
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอแม่วงก์
 2. กิ่งอำเภอแม่เปิน
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 056 )
ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 7 (036) 422-768-9
สถานีตำรวจศูนย์ชอนตะวัน 191 191
สภ.อ.เมืองนครสวรรค์ 221-109
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 213-167
สถานีขนส่งศูนย์การค้านครสวรรค์ 221-544
สถานีรถไฟ 255-544
ที่ทำการไปรษณีย์ 221-963
ศาลากลางจังหวัด ถนนสวรรค์วิถี 226-871
เทศบาลเมือง ถนนมหินทร์ 222-452
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ 221-018
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 221-530
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม