นครศรีธรรมราช


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ
แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดนครศรีธรรมราช : : :
ข้อมูลทั่วไป :

นครศรีธรรมราช เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของภาคใต้ มีประวัติดความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่กว่าเมืองใดๆ ในภาคใต้ ในฐานะที่เคยป็นเมืองเจ้าพระยามหานคร มีเมืองใหญ่เมืองน้อยขึ้นกับนครศรีธรรมราช เป็นที่ประดิษฐานของวัดพระมหาธาตุวรวิหาร ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ เป็นศูนย์พระพุทธศาสนาในสมัยศรีวิชัย
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เครื่องถมเมืองนคร, เครื่องทองเหลือง, สร้อยนโม, สร้อยเงิน และสร้อยสามกษัตริย์
หนังตะลุง, เครื่องสานย่านลิเภา, พัดใบกะพ้อ, ผ้ายกนคร
อาหารทะเลสด - แห้ง, ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มังคุด, ทุเรียน, เงาะ, ลางสาด
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 780 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปพระธาตุเปล่งรัศมี ล้อมรอบด้วย 12 นักษัตร
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" แซะ " Millettia Atropurpurea Brnth.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 9,942.452 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอ่าวไทย
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง สงขลา และตรัง
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอชะอวด
 3. อำเภอฉวาง
 4. อำเภอเชียรใหญ่
 5. อำเภอหัวไทร
 6. อำเภอขนอม
 7. อำเภอลานสะกา
 8. อำเภอปากพนัง
 9. อำเภอพิปูน
 10. อำเภอร่อนพิบูลย์
 11. อำเภอสิชล
 12. อำเภอท่าศาลา
 13. อำเภอทุ่งสง
 14. อำเภอทุ่งใหญ่
 15. อำเภอนาบอน
 16. อำเภอพรหมคีรี
 17. อำเภอบางขัน
 18. อำเภอถ้ำพรรณรา
 19. อำเภอจุฬาภรณ์
 20. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอพระพรหม
 2. กิ่งอำเภอนบพิตำ
 3. กิ่งอำเภอช้างกลาง
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 075 )
ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 2 346-515-6
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 309-047
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม