น่าน


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
น่าน พระธาตุแช่แห้ง แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ
จิตรกรรมวัดภูมินทร์ เสาดินนาน้อย แอ่วดอยภูคา ผ้าลายน้ำไหล
มะไฟจีนรสดี มีเครื่องเงินหลากหลาย เครื่องลายน่าชม ส้มสีทองเมืองน่าน
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


ลานกางเต็นท์ดอยวาว ภาพโดย อาจุ้ย กับ อาแหม่ม
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดน่าน : : :
ข้อมูลทั่วไป :
น่าน เป็นจังหวัดชายแดนภาคเหนือ เป็นเมืองที่ตั้งในหุบเขา มีความเป็นมาเก่าแก่รุ่นเดียวกับสุโขทัย สันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 18 "พญาภูคา" ได้สร้างขึ้นในบริเวณที่ราบทางด้านตอนบน เขตตำบลศิลาเพชร หรืออำเภอปัวในปัจจุบัน ซึ่งมีชื่อเดิมว่า "นันทบุรี" หรือ "วรนคร" ต่อมาเจ้าเมืองน่านได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 7 องค์ มาจากสุโขทัย จึงหาสถานที่ที่เหมาะสมในการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จึงได้เลือกดอยภูเพียงแช่แห้ง และย้ายมาสร้างเมืองใหม่ที่เชิงดอย ต่อมาปี พ.ศ. 1911 แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทางเดินจึงย้ายเมืองอีกครั้งหนึ่ง มาตั้งที่บ้านห้วยไค้ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองน่านในปัจจุบัน
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผ้าลายน้ำไหล (ผ้าฝ้าย)
ผลิตภัณฑ์หวาย เครื่องเงิน
ส้มสีทอง มะไฟจีน ลิ้นจี่ หมากต๋าว
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 668 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปพระธาตุแช่แห้งบนหลังวัว
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" กำลังเสือโคร่ง " Betula alnoides Buch-Tlam
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 11,472.072 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดแพร่ พะเยา และเชียงราย

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอแม่จริม
 3. อำเภอเชียงกลาง
 4. อำเภอนาน้อย
 5. อำเภอปัว
 6. อำเภอเวียงสา
 7. อำเภอท่าวังผา
 8. อำเภอทุ่งช้าง
 9. อำเภอบ้านหลวง
 10. อำเภอนาหมื่น
 11. อำเภอสันติสุข
 12. อำเภอบ่อเกลือ
 13. อำเภอสองแคว
 14. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอภูเพียง
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 054 )
ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 2 (053) 717-433, (053) 744-674-5
สำนักงานจังหวัดน่าน 710-341
สำนักงานประชาสัมพันธ์ 773-047
สถานีตำรวจภูธร 710-199
โรงพยาบาลจังหวัดน่าน 710-138
บริษัท การบินไทย จำกัด 710-377
ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน 710-270
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 795-009
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม