กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นราธิวาส ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา
บาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดนราธิวาส : : :
ข้อมูลทั่วไป :

นราธิวาส เดิมชื่อ "มะนาลอ" เป็นหมู่บ้านขึ้นกับเมืองสายบุรีในสมัยของพระบาทสมาเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ได้แบ่งเขตการปกครองเมืองปัตตานีออกเป็น 7 หัวเมืองคือ เมืองปัตตานี, เมืองหนองจิก, เมืองยะลา, เมืองรามัน, เมืองระแงะ, เมืองสายบุรี และเมืองยะหริ่ง โดยมีเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองในปี พ.ศ. 2444 (ร.ศ. 120) สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้ยุบหัวเมืองทั้ง 7 หัวเมือง เหลือเพียง 4 หัวเมือง ได้แก่
1. เมืองปัตตานี ประกอบด้วย หนองจิก, ยะหริ่ง
2. เมืองยะลา ประกอบด้วย รามัน
3. เมืองสายบุรี
4. เมืองระแงะ

หมู่บ้านมะนาลอซึ่งขึ้นกับเมืองระแงะมีความเจริญและมีชุมชนหนาแน่นกว่าตัวเมืองระแงะ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห้วรัชกาลที่ 6 ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร และทรงมีพระราชดำริให้ย้ายศาลากลางเมืองระแงะมาตั้งที่บ้านมะนาลอ และได้พระราชทานชื่อเมืองว่า"เมืองนราธิวาส"
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์ผ้า, เครื่องประดับเซรามิก, เครื่องจักสาน, ตุ๊กตา
เครื่องประดับทองเหลือง, ดอกไม้ประดิษฐ์, ผ้าปาเต๊ะ, ลองกอง
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 1,149 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
ภาพคนกรีดยาง
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" ตะเคียนซันตาแมว " Balanocarpus Heimil King.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 1,465.638 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดปัตตานี และอ่าวไทย
ทิศใต้               : ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับอ่าวไทย แบะประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดยะลา

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอระแงะ
 3. อำเภอสุไหงปาดี
 4. อำเภอสุไหงโก - ลก
 5. อำเภอรือเสาะ
 6. อำเภอยี่งอ
 7. อำเภอแว้ง
 8. อำเภอบาเจาะ
 9. อำเภอตากใบ
 10. อำเภอศรีสาคร
 11. อำเภออสุคิริน
 12. อำเภอจะแนะ
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอเจาะไอร้อง
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 073 )
ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 3 612-126, 615-230
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม