นนทบุรี


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นนทบุรี พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ
เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


หอนาฬิกา ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดนนทบุรี : : :
ข้อมูลทั่วไป :
นนทบุรี ปรากฎในพงศาวดารว่า เดิมนนทบุรีเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2179 สมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดเมืองนนท์ ตั้งแต่บ้านตลาดขวัญถึงปากคลองบางกรวย ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร และใน พ.ศ. 2208 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมขึ้นที่ปากคลองอ้อม แล้วย้ายเมืองไปตั้งที่ปากคลองอ้อม ด้วยป้อมนี้ได้ถูกรื้อเพื่อนำอิฐมาสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารในสมัยรัชกาลที่ 3 ครั้น พ.ศ. 2471 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองมาตั้งที่ศาลากลางจังหวัดในปัจจุบันนี้ และจังหวัดนนทบุรีได้ถูกยุบมาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2486 แต่ก็ได้รับการจัดตั้งให้เป็นจังหวัดขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 จนถึงปัจจุบัน
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน, มังคุด, มะม่วง ฯลฯ
เครื่องปั้นดินเผา, ไม้ดอกไม้ประดับ
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 8 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปหม้อน้ำลายวิจิตร เป็นหม้อน้ำดินเผา
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" นนทรีบ้าน " Peltophorum Pterocarpum Back. ex Tleyne.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 622.405 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้               : ติดต่อกับกรุงเทพฯ
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับกรุงเทพฯ และจังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอปากเกร็ด
  3. อำเภอบางกรวย
  4. อำเภอบางใหญ่
  5. อำเภอบางบัวทอง
  6. อำเภอไทรน้อย
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 02 )
ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 6 (035) 246-076-7
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม