ปทุมธานี


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ
พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


ดรีมเวิลด์ ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดปทุมธานี : : :
ข้อมูลทั่วไป :
ปทุมธานี เดิมชื่อว่า " เมืองสามโคก " เป็นเมืองที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยอยุธยาในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อปี พ.ศ. 2175 มาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงโปรดให้ครอบครัวมอญอพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ ไปทำมาหากินที่บ้านสามโคก ที่ใกล้กับวัดสิงห์ เขตอำเภอสามโคกปัจจุบันยังมีโคกดินโบราณสำหรับเผาโอ่ง อ่าง ของชาวมอญในสมัยโบราณ เหลืออยู่เพียง 2 โคก การอพยพของชาวมอญมาอยู่ที่เมืองนี้ยังมีในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (พ.ส. 2317) และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ. 2358) ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้เสด็จประพาสเมืองสามโคก ได้มีพสกนิกรจำนวนมากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำดอกบัวหลวงขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายอย่างเนืองแน่น จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื่อให้เป็นสิริมงคลว่า " ประทุมธานี " และต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนการสะกดนามจังหวัดเป็น " ปทุมธานี "
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ส้มเขียวหวาน, ลอนตาลสด, เครื่องปั้นดินเผา
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 28 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปดอกบัวบาน มีรวงข้าวสองรวงชูแล้วโน้มเข้าหาดอกบัว
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" ทองหลางลาย " Erythrina Variegate Linn.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 1,525 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพฯ
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอสามโคก
  3. อำเภอลาดหลุมแก้ว
  4. อำเภอธัญบุรี
  5. อำเภอหนองเสือ
  6. อำเภอคลองหลวง
  7. อำเภอลำลูกกา
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 02 )
ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 6 (035) 246-076-7
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม