กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ปัตตานี "บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดปัตตานี : : :
ข้อมูลทั่วไป :
ปัตตานี ในอดีตคือ "นครลังกาสุกะ" เป็นเมืองขึ้นอาณาจักรฟูนัน สมัยสุโขทัย ปัตตานีมีฐานะเป็นประเทศราช ส่งบรรณาการเป็นครั้งคราว และมีการปกครองเมืองโดยสตรีที่เป็นวัยมีบุตรแล้ว ใน พ.ศ. 2310 ปัตตานีสามารถแยกตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นกับอยุธยา จนกระทั่ง พ.ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบกองทัพพม่าจนหมดสิ้นไปจากแผ่นดินภาคใต้ พร้อมกับยึดปัตตานีคืนมาเหมือนเดิม
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ลูกหยี, ข้าวเกรียบ, ปลาหมึกแห้ง
หอยแครง, น้ำบูดูสายบุรี, เรือกอและจำลอง
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 1,100 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปปืนใหญ่โบราณ ชื่อพญาตานี
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" ตะเคียนทอง " Hope Odorata Robx.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 2,109 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดสงขลา
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดยะลา และประเทศมาเลเซีย

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอโคกโพธิ์
 3. อำเภอมายอ
 4. อำเภอหนองจิก
 5. อำเภอปะนาเระ
 6. อำเภอสายบุรี
 7. อำเภอยะรัง
 8. อำเภอยะหริ่ง
 9. อำเภอทุ่งยางแดง
 10. อำเภอไม้แก่น
 11. อำเภอกะพ้อ
 12. อำเภอแม่ลาน
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 073 )
ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 3 612-126, 615-230
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม