พะเยา


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
พะเยา กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง
บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


น้ำตกภูซาง ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดพะเยา : : :
ข้อมูลทั่วไป :
พะเยา เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในดินแดนล้านนาไทย เดิมมีชื่อว่า " ภูกามยาว " ก่อตั้งในพุทธศตวรรษที่ 16 โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม โอรสองค์ที่ 2 ของพระยาลาวเงิน กษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะจักราช ซึ่งปกครองเมืองหิรัญนครเงินยาง และเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนงำเมือง ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตามอิทธิพลของอาณาจักรต่างๆ ที่ผลัดกันมีอำนาจในแถบนี้จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พยาวก็เปลี่ยนเป็นพะเยา และรวมอยู่กับจังหวัดเชียงราย จนในปี พ.ศ. 2520 จึงได้รับการจัดตั้งเป็น " จังหวัดพะเยา "
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์จักสาน ผ้าไทลื้อ เครื่องปั้นดินเผา
งานศิลปาชีพจากผักตบชวา เครื่องเคลือบเซรามิก ร่มกระดาษสาบ่อสร้าง
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 735 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" สารภี " Mammea Siamemsis (T.ADN) Kosterm
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 6,335.606 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดเชียงราย
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดลำปาง และแพร่
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดลำปาง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอจุน
  3. อำเภอเชียงคำ
  4. อำเภอเชียงม่วน
  5. อำเภอดอกคำใต้
  6. อำเภอปง
  7. อำเภอแม่ใจ
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 054 )
ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 2 (053) 717-433, (053) 744-674-5
ที่ว่าการอำเภอเมือง 431-390
เทศบาลเมือง 431-350
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 481-704
โรงพยาบาลพะเยา 431-189, 431-209
โรงพยาบาลปง 497-225, 497-030
สำนักงานจังหวัดพะเยา 431-412
สถานีขนส่งจังหวัด 431-488, 431-111
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง 431-143, 431-888
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม