อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง พะเยา

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
พะเยา
 พ ะ เ ย า
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ด อ ย ภู น า ง : : :

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอดอยคำใต้ อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีสภาพป่าแตกต่างกันไป ได้แก่ ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง อีกทั้งยังมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกนาปัง น้ำตกธารสวรรค์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 512 ตารางกิโลเมตร หรือ 320,000 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2537 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2537 เห็นชอบให้จัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยภูนางได้ เพื่อดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 243/2534 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ให้ นายวราวุธ อมรทัต นักวิชาการป่าไม้ 5 ไปดำเนินการสำรวจเบื้องต้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปาง จังหวัดพะเยา และบริเวณป่าใกล้เคียงเพิ่มเติม เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ผลการสำรวจตามหนังสือ ที่ กษ. 0713/พิเศษ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2534 ปรากฎว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าธรรมชาติที่มีความสวยงามและมีลักษณะสมบูรณ์ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำหลายสาย เพื่อสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จึงขอกำหนดชื่ออุทยานแห่งชาติว่า " อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง " และใช้รหัสย่อว่า ที่ กษ. 0713 (ภน)... ใช้ในราชการ ติดต่อราชการต่างๆ

กองอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาแล้วว่า ดอยภูนางเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดของพื้นที่ และเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ประกอบกับมีความสำคัญในด้านแหล่งต้นน้ำลำธาร จึงเห็นชอบด้วยที่ให้ใช้ชื่ออุทยานแห่งชาติว่า " อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง " และใช้อักษรย่อ กษ. 0713 (ภน) เป็นต้นมา เนื่องจากบริเวณสำรวจบางจุดไปทับที่ทำกินของราษฎร จึงทำให้เกิดการขัดแย้งในพื้นที่ขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติไม่ให้เกิดปัญหาขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่ ประกอบกับขั้นตอนของการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาตินั้นต้องไม่มีปัญหากับราษฎร และได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือกำนันในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยภูนางพิจารณาแล้วเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ จึงใคร่ขอปรับพื้นที่ในส่วนที่จะประกาศตามความเป็นจริง โดยกันในส่วนที่ชาวบ้านทำกินออกและผนวกพื้นที่ที่สมบูรณ์เข้าเป็นอุทยานแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล

 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

ฝั่งต้า ตั้งอยู่ในเขตติดต่อกับบ้านไชยสถาน หมู่ที่ 4 อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีสภาพคล้ายแพะเมืองผี คือ เป็นลักษณะของการกัดเซาะพังทลายของดินที่ภูเขาเตี้ยๆ แห่งหนึ่ง ทำให้เกิดรูปร่างที่คงเหลืออยู่ภายหลังจากการพังทลายอย่างรุนแรงผ่านไปแล้ว มีรูปร่างคล้ายเสาแหลมๆ เรียงรายติดต่อกันเป็นแนวยาวประมาณ 200 เมตร สูงประมาณ 25 เมตร พื้นที่อยู่บริเวณรอยต่อของป่าน้ำปี้และป่าแม่ยมฝั่งซ้าย - น้ำควรฝั่งซ้าย สภาพพื้นที่เป็นภูเขา มีทางลูกรังเชื่อมต่อกับบ้านไชยสถานได้ พื้นที่รอบๆ นอกจากจะมีเขตติดต่อกับที่ทำกินของราษฎรบ้านไชยสถาน บนยอดเขาของฝั่งต้าสามารถจัดให้เป็น จุดชมวิว และบริเวณพักผ่อนได้ เนื่องจากมีพื้นที่ค่อนข้างราบ มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ และสามารถมองเห็นความสวยงามได้รอบด้าน

น้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกธารสวรรค์หรือน้ำตกบ่อเบี้ย ตั้งอยู่ในเขตติดต่อกับบ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านยาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตป่าแม่ยมฝั่งขวา มีลักษณะเป็นน้ำตกหิน 4 ัชั้น

... ชั้นที่ 1 เป็นที่ที่มีความสูงมากที่สุด ประมาณ 8 เมตร

... ชั้นที่ 2 สูงประมาณ 2.50 เมตร

... ชั้นที่ 3 และ 4 สูงประมาณ 2 เมตร

... มีต้นกำเนิดจากห้วยแม่ปิง ซึ่งประกอบด้วยลำห้วยหลายสายไหลมารวมกัน น้ำตกชั้นที่สวยที่สุด คือ ชั้นที่ 1 ซึ่งตกลงมาจากแผ่นหินปูนที่กว้างประมาณ 150 เมตร สภาพโดยรอบๆ จะเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดิบชื้น และพื้นที่ทำกินของราษฎรบ่อเบี้ย


น้ำตกนาบัว ตั้งอยู่ในเขตติดต่อกับบ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ในเขตป่าแม่ยมฝั่งขวา เป็นน้ำตกหินปูน 3 ชั้น

... ชั้นที่ 1 มีความสูงประมาณ 10 เมตร กว้างประมาณ 6 เมตร

... ชั้นที่ 2 อยู่ห่างจากชั้นที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร สูงประมาณ 6 เมตร กว้างประมาณ 15 เมตร

... ชั้นที่ 3 อยู่ห่างจากชั้นที่ 2 ไปทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร กว้างประมาณ 20 เมตร

... มีต้นกำเนิดมาจากห้วยแม่จั๊ง ซึ่ง มีน้ำไหลตลอด


เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางเดินเท้านี้ จะพาคุณไปสู่ธรรมชาติอันสวยงามของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง เส้นทางนี้มีความยาวประมาณ 2.105 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนสูง ทอดตัวในแนวเหนือใต้ ส่วนป่าแม่ยมและป่าน้ำปี้จะเป็นเทือกเขาสูงทอดตัวกันคล้ายรูปเกือกม้า โดยมีพื้นที่ราบลุ่มของอำเภอเชียงม่วนอยู่ตอนกลาง มี จุดสูงสุดของพื้นที่ทั้งสอง คือ ดอยภูนาง สูง 1,202 เมตร ทำให้เกิดเป็นต้นน้ำที่สำคัญ ซึ่งจะไหลลงแม่น้ำแม่ยมทั้งหมด สูงจากระดับน้ำทะเล 300 เมตร
 

สภาพภูมิอากาศ :-
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 31.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20.2 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 25.5 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในรอบ 10 ปี ของทั้งสามอำเภอเท่ากับ 1,095.2 มิลลิเมตร 1,777.5 มิลลิเมตร 1,093.2 มิลลิเมตร
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าทั่วไปเป็น ป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ และ ป่าเต็งรัง

พันธุ์ไม้ที่สำคัญและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ คือ ยาง ตะเคียน ประดู่ มะค่าโมง ตะแบก มะม่วงป่า มะยมป่า จำปาป่า เลียงมัน ตะคร้อ ตีนนก รวมถึงไม้จำพวกก่อและไม้สนเขาขึ้นปะปนอยู่
 

สัตว์ป่า :-
สำหรับสัตว์ป่าที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ เสือปลา หมีควาย หมูป่า เก้ง อีเห็น อ้น กระแต กระรอก นกชนิดต่างๆ รวมถึงสัตว์เลื้อยคลาน
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ได้จัดสถานที่กางเต็นท์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง หมู่ 6 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
โทรศัพท์ 054-489202


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
..... ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1091 สายอำเภอจุน จังหวัดพะเยา - จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือติดต่อมาทางด้านทิศตะวันออกของป่าแม่ยมฝั่งขวา และตัดผ่านป่าปี้ไปยังอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน เป็นเส้นทางที่สะดวก สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล

..... ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1120 สายอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา - อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งอยู่ต่อจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1091 ไปทางตอนใต้ ตัดผ่านป่าปี้ไปยังอำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นอีกแส้นทางหนึ่งที่ใช้ได้ตลอดฤดูกาล

..... ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1251 สายอำเภอดอกคำใต้ - อำเภอเชียงม่วน
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม