กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
พัทลุง "เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พร้าวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


ทะเลน้อย ภาพโดย สงสัย
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดพัทลุง : : :
ข้อมูลทั่วไป :

พัทลุง เป็นเมืองเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 1480 ซึ่งเก่าแก่กว่าสุโขทัยคือ เป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรศรีวิชัย และอาณาจักรตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) สลับผลัดเปลี่ยนกันเป็นบางช่วง ที่ตั้งเมืองเดิมอยู่ที่ยะลา ต่อมาย้ายไปอยู่ที่ท่าเสม็ด ควนมะพร้าว และบ้านม่วง ในปี พ.ศ. 2315 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2334 ได้ย้ายมาอยู่ที่อำเภอลำปาย และครั้งสุดท้ายมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันและยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2476
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เครื่องจักสานต่างๆ , ผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด, ผลิตภัณฑ์หนังตะลุง
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว, กะละแม, กุ้งแก้ว, ลูกหยีกวน
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 840 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปเจดีย์เก่าประดิษฐานบนยอดเขาอกทะลุ
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" พยอม " Shorea Roxburghil G. Don.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 3,424.5 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับเทือกเขาบรรทัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอเขาชัยสน
 3. อำเภอควนขนุน
 4. อำเภอปากพะยูน
 5. อำเภอกงหรา
 6. อำเภอตะโหมด
 7. อำเภอป่าบอน
 8. อำเภอศรีบรรพต
 9. อำเภอบางแก้ว
 10. อำเภอป่าพะยอม
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอศรีนครินทร์
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 074 )
ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 2 (075) 346-515-6
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม