: : : น้ำตกทอทิพย์ : : :
: : : ปิด 3 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม : : :

: : เปิดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยววันที่ 1 พฤศจิกายน : :
: : : สอบถามโทร 032-459291, 032-459293: : :

น้ำตกทอทิพย์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพชรบุรี

นอนเต็นท์ พะเนินทุ่งแคมป์ ชมวิว กม.30 + กม.36

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เพชรบุรี
 เ พ ช ร บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : น้ำ ต ก ท อ ทิ พ ย์ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

น้ำตกทอทิพย์
อยู่ที่อำเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี

เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
น้ำตกทอทิพย์มีทั้งหมด 9 ชั้น

น้ำตกทอทิพย์ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
อาหาร
... อาหาร + น้ำดื่ม ต้องเตรียมไปเอง น้ำตกอยู่ในป่า เดินเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" น้ำตกทอทิพย์ " จากจุดชมวิวกิโลเมตรที่ 36 อีกประมาณ 500 เมตร จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินเท้าสู่ น้ำตกทอทิพย์ บริเวณนี้จะเป็นลานจอดรถ ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ารถของท่านมีกำลังดีหรือไม่ ให้ท่านจอดรถไว้บริเวณจุดชมวิวกิโลเมตรที่ 36 เพราะทางลงไปลานจอดรถค่อนข้างชัน ความชันประมาณ 60 องศา ( ขาขึ้นรถของเพื่อนผมเกือบขึ้นไม่ได้ ) จากลานจอดรถเป็นจุดสิ้นสุดถนน จากนี้ไปเราต้องเดินเท้าไปยังน้ำตกทอทิพย์ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ... ขาไปเป็นทางลงเขา เดินเท้าประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ก็จะถึงน้ำตกชั้นที่ 5 เดินลงไปอีกประมาณ 5 - 10 นาที ก็จะถึงน้ำตกชั้นที่ 1 สำหรับชั้นอื่นๆ ไม่มีทางเดินลงไป เป็นทางลาดชันและค่อนข้างรก จึงสามารถชมน้ำตกได้แค่ 2 ชั้น ... ขากลับ เป็นทางขึ้นเขา ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ... ขอบอก ทาก ชุมมากๆ บางครั้งแกะที่เท้าซ้ายยังไม่เสร็จเลย มันก็กัดเข้าที่เท้าขวา ... หากท่านจะเข้าไปชมน้ำตกในหน้าฝน ควรเตรียมการป้องกันทากให้ดี เช่น ถุงกันทาก ตะไคร้หอม อื่นๆ แต่ท่านอย่าคิดนะครับว่า ทาก จะกัดท่านเฉพาะที่เท้า ตาตุ่ม หรือว่าที่น่อง เพราะว่าผมโดนกัดเข้าที่ท้องแขนด้านใน แล้วก็ที่โคนขาด้านนอก เหนือหัวเข่าขึ้นมาประมาณ 1 คืบ บางครั้งเจ้าหน้าที่บอกว่ามันกัดที่คอก็มี เพราะทากกัดเราจะไม่รู้สึกนะครับว่ามันกัด ( ผมกับเพื่อนโดนกันมาคนละ 2 ที่ครับ เลือดไหลเยอะเชียวละ ) ... ถ้าทากกัดแล้ว ท่านดึงมันออกมาแล้วเลือดไหล ไม่ต้องนำกระดาษทิชชูไปเช็คนะครับ ปล่อยให้เลือดแข็งตัวเอง เพราะถ้าท่านยิ่งเช็ด เลือดจะยิ่งไหลนะครับ

" น้ำตกทอทิพย์ " การเดินทางไปน้ำตกทอทิพย์ของผม เริ่มที่พะเนินทุ่งแคมป์ 13.00 น. และกลับถึงพะเนินทุ่งแคมป์ 18.00 น. รวมแล้วประมาณ 5 ชั่วโมง ( เดินเท้าไปกลับ 3 ชั่วโมง อยู่ที่น้ำตกประมาณ 1 ชั่วโมง และเดินทางไปน้ำตก + กลับพะเนินทุ่งอีก 1 ชั่วโมง )
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- แผนที่การเดินทางไปยังน้ำตกทอทิพย์
- อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
- พะเนินทุ่งแคมป์

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากน้ำตกทอทิพย์ :- การเดินทางไปยังน้ำตก
จุดเริ่มต้น เริ่มเดินจากตรงนี้ ระหว่างทาง ระหว่างทาง
เลี้ยวขวาไปน้ำตก ระหว่างทาง เลี้ยวซ้ายไปชั้น 5 เลี้ยวขวาไปชั้น 5

... จากจุดเริ่มต้น..ถึงน้ำตกชั้นที่ 5 ...ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที...
 

ภาพถ่ายจากน้ำตกทอทิพย์ :- น้ำตกชั้นที่ 5
น้ำตกชั้นที่ 5 น้ำตกชั้นที่ 5 น้ำตกชั้นที่ 5 น้ำตกชั้นที่ 5
น้ำตกชั้นที่ 5 น้ำตกชั้นที่ 5    

... น้ำตกชั้นที่ 5..พอเดินมาถึง ...ก็หายเหนื่อย...
 

ภาพถ่ายจากน้ำตกทอทิพย์ :- น้ำตกชั้นที่ 1
น้ำตกชั้นที่ 1 น้ำตกชั้นที่ 1    

... น้ำตกชั้นที่ 1..เดินจากน้ำตกชั้นที่ 5 ประมาณ 5-10 นาที...
 

สถานที่ใกล้เคียง
จุดชมวิว กม.36 จะไปน้ำตกทอทิพย์ต้องผ่านจุดชมวิว กม. 36
จุดชมวิว กม.30 จะไปน้ำตกทอทิพย์ต้องผ่านจุดชมวิว กม. 30
 
 

สถานที่พักแรม :-
น้ำตกทอทิพย์ ต้องพักแรมที่ พะเนินทุ่งแคมป์ ( กางเต็นท์ )
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-459291, 032-459293

 
 

การเดินทาง :-

แผนที่ + การเดินทางไปยังน้ำตกทอทิพย์คลิกที่นี่
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :


แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม