อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เพชรบูรณ์
 เ พ ช ร บู ร ณ์
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ศ รี เ ท พ : : :

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
อยู่ในอำเภอศรีเทพ เมืองเก่าศรีเทพ เดิมชื่อ "เมืองอภัยสาลี" ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็น "เมืองศรีเทพ" เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในยุคของขอมเรืองอำนาจ ซึ่งคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี

เมืองศรีเทพ เป็นเมืองที่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ มีเนื้อที่ประมาณ 2,889 ไร่ ภายในตัวเมืองศรีเทพแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
เมืองส่วนใน มีลักษณะเป็นรูปเกือบกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก 8 ทาง พื้นที่ภายในเป็นที่ราบลอนคลื่น มีสระน้ำและหนองน้ำกระจายอยู่ทั่วไป และมีโบราณสถานที่ขุดแต่งแล้วและยังไม่ได้ขุดประมาณ 70 แห่ง
เมืองส่วนนอก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ต่อกับเมืองส่วนในมีขนาดเป็น 2 เท่าของเมืองส่วนใน มีช่องทางเข้าออก 7 ช่องทาง มีสระน้ำกระจายอยู่ทั่วไปและมีโบราณสถานกระจายอยู่แบบเดียวกับเมืองส่วนใน
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 - 16.30 น.

ปรางค์ศรีเทพ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
อัตราการเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
ค่าเข้าชมชาวไทย 10 บาท
ชาวต่างประเทศ 30 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการติดต่อวิทยากรบรรยาย ติดต่อโดยตรงที่

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โทรศัพท์ 056-820122
 
โ บ ร า ณ ส ถ า น ที่ สำ คั ญ ใ น เ ข ต อุ ท ย า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ศ รี เ ท พ

โบราณสถานที่สำคัญ
ศาลเจ้าพ่อศรีเทพ อยู่ห่างจากทางเข้าประตูเล็กน้อย ศาลเจ้าพ่อศรีเทพไม่ใช่โบราณสถาน แต่เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน โดยทุกปีจะมีงานบวงสรวงในราวเดือนกุมภาพันธ์ ( ขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 )
 
โบราณสถานเขาคลังใน เชื่อกันว่าเป็นที่เก็บอาวุธและทรัพย์สมบัติต่างๆ จึงเรียกว่า
"เขาคลัง" การก่อสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-12 ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง ที่ฐานมีรูปปั้นบุคคล และสัตว์ประดับเป็นศิลปะแบบทวารวดี มีลักษณะศิลปะแบบเดียวกับที่พบที่เมืองคูบัว โบราณสถานบ้านโคกไม้เดน จังหวัดนครสวรรค์ และวัดนครโกษา จังหวัดลพบุรี จะเห็นว่าเขาคลังในตั้งอยู่เกือบกลางเมือง ลักษณะทางผังเมืองจะคล้ายกับเมืองทวารวดีอื่นๆ เช่น นครปฐมโบราณคูบัว ราชบุรี และจากรายละเอียดปูนปั้นบุคคลหรือลวดลายแบบเดียวกับที่พบที่เมืองคูคล้าย
 
ปรางค์ศรีเทพ เป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะเขมร หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ลักษณะของปรางค์สร้างด้วยอิฐและศิลาแลง ฐานล่างก่อด้วยศิลาแลงเป็นฐานบัวลูกฟัก แบบเดียวกับสถาปัตยกรรมเขมรทั่วๆ ไป เรือนธาตุก่อด้วยอิฐ ในการขุดค้นบริเวณนี้พบชิ้นส่วนทับหลังรูปลายสลักราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งน่าจะเป็นการสร้างเพิ่มหลังจากโบราณสถานเขาคลังใน ต่อมาประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 มีการพยายามจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่แต่ไม่สำเร็จ
 
ปรางค์สองพี่น้อง ลักษณะเป็นปรางค์ 2 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เช่นเดียวกับปรางค์ศรีเทพ มีประตูทางเข้าทางเดียว และจากการขุดแต่งทางโบราณคดี พบทับหลังที่มีจำหลักเป็นรูปพระอิศวรอุ้มนางปารพตี ประทับนั่งอยู่เหนือโคอศุภราช ซึ่งลักษณะของทับหลังและเสาประดับกรอบประตูเป็นสิ่งกำหนดอายุของปรางค์ ซึ่งอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เป็นศิลปะขอมแบบปาปวนต่อนครวัด และได้มีการสร้างปรางค์องค์เล็กเพิ่ม โดยพบร่องรอยการสร้างทับกำแพงแก้วที่ล้อมรอบปรางค์องค์ใหญ่ ซึ่งอยู่ใต้ปรางค์องค์เล็ก
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

สถานที่ใกล้เคียง
 
เขาคลังนอก ( Khao Klang Nok )  
 
รายละเอียดเขาคลังนอก

 
เขาคลังนอก

 
ปรางค์ฤาษี เป็นโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่นอกเมืองศรีเทพด้านทิศเหนือ มีลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบปราสาทเนื่องในศิลปะขอม ( เขมรโบราณ ) โดยมีรูปแบบทางศิลปะที่ใกล้เคียงกับเทวสถานปรางค์แขก อ.เมือง จ.ลพบุรี สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุสมัยการสร้างอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 และเก่าแก่กว่าปรางค์สองพี่น้องและปรางค์ศรีเทพที่ตั้งอยู่กลางเมืองศรีเทพ แต่ต่อมาได้ซ่อมแปลงต่อเติมจนลักษณะรูปแบบผิดไปจากเดิมในสมัยหลัง กรมศิลปากรโดยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ มีแผนงานจะดำเนินการขุดแต่ง และบูรณะให้กลับคืนสู่สภาพเดิมในระยะเวลาอันใกล้นี้ จึงขอความร่วมมือช่วยกัน ดูแลรักษาและป้องกันการบุกรุกทำลาย เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นมรดกวัฒนธรรม ที่สำคัญของท้องถิ่นและชาติสืบไป
 
ปรางค์ฤาษี ปรางค์ฤาษี
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โทรศัพท์ 056-820122

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
..จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ทางหลวงหมายเลข 21 ) เมื่อเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปมุ่งหน้าอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 102.7 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 102 - 103 ) จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงเข้าถนนสาย 2211 จากนั้นขับตรงไปประมาณ 6.9 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ 2.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปประมาณ 0.3 กิโลเมตร
ท่านก็จะถึง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
 

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม