อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เพชรบูรณ์

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เพชรบูรณ์
 เ พ ช ร บู ร ณ์
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ต า ด ห ม อ ก : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณที่ดินป่าตะเบาะ และป่าห้วยใหญ่ ในท้องที่ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลบ้านโคก และตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า ภูเขา และน้ำตกที่สวยงามยิ่ง สมควรกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพื่อสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน และเพื่ออำนวยประโยชน์อื่นแก่รัฐและประชาชน มีเนื้อที่ประมาณ 290 ตารางกิโลเมตร หรือ 181,250 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

อาณาเขต :-

ทิศเหนือ :- ติดกับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง จ.เพชรบูรณ์
ทิศใต้ :- ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ - ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก :- ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก :- ติดกับ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
 
Top

ประวัติความเป็นมา :-
เมื่อปี พ.ศ.2532 จังหวัดเพชรบูรณ์ได้พบน้ำตกสวยงามเหมาะที่จะปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงได้ขอให้กรมป่าไม้ทำการสำรวจพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ และกรมป่าไม้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเมื่อกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2534

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0712.3/244 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติครั้งที่ 4/2537 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เห็นชอบให้กรมป่าไม้ดำเนินการตราพระราชกำหนดบริเวณที่ดินป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่ ในท้องที่ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลบ้านโคก และตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ นำเสนอร่างพระราชกำหนดให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อมาส่วนอุทยานแห่งชาติได้มี หนังสือที่ กษ 0712.3/1275 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539 ให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ได้พิจารณาตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ว่าพื้นที่ที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติมีราษฎรอาศัยหรือทำกินหรือไม่ และได้รับรายงานจากอุทยานแห่งชาติตาดหมอกตามหนังสือ ที่ กษ 0712.425/65 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ว่าพื้นที่ที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ ไม่มีราษฎรบุกรุกครอบครองแต่อย่างใด เนื่องจากหน่วยราชการต่างๆ และราษฎรในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีเพื่อรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์นี้ เพื่อจะได้เสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2539 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่ ในท้องที่ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลบ้านโคก และตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามหนังสือ ที่ นร 0214/13816 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2539 และส่งร่างพระราชกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือ ที่ นร 0602/105 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ว่าได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกำหนดดังกล่าวข้างต้นเสร็จแล้ว พื้นที่ที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชกำหนดนี้ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 619 ( พ.ศ. 2516 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 การทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว สมควรให้กรมป่าไม้ดำเนินการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติตามร่างพระราชกำหนดต่อไป และกรมป่าไม้แจ้งยืนยันร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดตามร่างคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไข สำหรับช้อสังเกตของสำนักงานกฤษฎีกาฯ ที่ให้กรมป่าไม้ออกกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ที่ทับซ้อนกับพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติจะดำเนินการภายหลัง

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่ ในท้องที่ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลบ้านโคก และตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2541 ( อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 78 ก หน้า 11 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2541

 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

น้ำตกตาดหมอก ต้นกำเนิดจากเขาตาดหมอก เป็นน้ำตกสูงเด่น ไหลลงจากหน้าผาสูง มีชั้นเดียวโดดๆ ความสูงประมาณ 200 - 300 เมตร

น้ำตกสองนาง ไหลลงสู่คลองห้วยบง สู่เขื่อนบ้านเฉลียงลับ สิ้นสุดที่แม่น้ำป่าสัก นอกจากความสำคัญในด้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีสภาพป่าที่สมบูรณ์และอยู่ใกล้ตัวจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของลำน้ำป่าสักและลำน้ำชี มีอิทธิพลต่อความสมบูรณ์ของพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ด้านตะวันออก และยังเป็นกันชนให้แก่ผืนป่าที่สำคัญ 3 ป่า คือ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ - ห้วยใหญ่
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำชี เป็นผืนป่าเดียวกันกับป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ - ห้วยใหญ่ พื้นที่ป่าเคยเป็นป่าสัมปทานของบริษัทไม้อัดไทย แต่พื้นที่ป่าส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านการทำไม้ จึงมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ในส่วนที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
 

พรรณไม้ :-
ประกอบด้วย ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ตะเคียน ยาง แดง สัก ก่อ ประดู่ ตะแบก ไผ่ ฯลฯ
 

สัตว์ป่า :-
เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด ได้แก่ เลียงผา หมูป่า เก้ง ลิง นกนานาชนิด สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และปลาชนิดต่างๆ
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ได้จัดสถานที่กางเต็นท์ และมีบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตู้ ปณ.4 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-810616 (VoIP), 08-9703-8855


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติตาดหมอก สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
..... จากศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ไปทางทิศตะวันออก ( ทางหลวงหมายเลข 2271 ) ถึงบ้านเฉลียงลับ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงสามแยก เลี้ยวขวา ไปทางบ้านน้ำร้อน ( ทางหลวงหมายเลข 2275 ) ประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้าย ขึ้นอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตามเส้นทาง รพช. ( บ้านเฉลียงลับ - ตาดหมอก ) ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร ถึงลานจอดรถแล้วเดินเท้าตามลำห้วยอีก 2 กิโลเมตร เพื่อชมความงามน้ำตกตาดหมอก และน้ำตกสองนาง ปัจจุบันถนนขึ้นอุทยานแห่งชาติตาดหมอกเป็นถนนลาดยาง
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติตาดหมอก :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม