วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ( วัดใหญ่ )
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรม โยเดีย เฮอริเทจ

ท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

โรงแรมอื่น ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก คลิกที่นี่

จองที่พักด้านบนผ่านระบบ Online ด้วยตัวท่านเอง
จ่ายเงินที่ 7 ELEVEN ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต

 
ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
พิษณุโลก
 พิ ษ ณุ โ ล ก
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : วั ด พ ร ะ ศ รี รั ต น ม ห า ธ า ตุ ว ร ม ห า วิ ห า ร ( วั ด ใ ห ญ่ ) : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon <- -

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
( วัดใหญ่ )

เป็นวัดสำคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ฝั่งตะวันออกริมถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เป็นวัดหลวงชั้นเอก "วรมหาวิหาร" ภายในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธชินราช" หรือชาวเมืองพิษณุโลกเรียกว่า "หลวงพ่อใหญ่" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 ( พญาลิไท ) โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดสุทัศนเทพวรารามและพระศรีศาสดาซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร

พระพุทธชินราช วัดใหญ่ พิษณุโลก ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
พระพุทธชินราช
พุทธลักษณะของพระพุทธชินราช มีความสวยงาม เส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย พระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็นเปลงเพลิง พระหัตถ์มีปลายนิ้วทั้งสี่เสมอกัน ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเรียกว่า "ทีฆงฺคุลี" ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในโลก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมาชมและสักการะบูชาพระพุทธชินราชเป็นจำนวนมาก ทุกๆ ปีจะมี งานนมัสการพระพุทธชินราชในวันขึ้น 6 ค่ำ ถึงวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3 เรียกว่า งานวัดใหญ่
 
 
ทางเข้าพระวิหารด้านหน้า มีบานประตูขนาดใหญ่ประดับมุกสวยงาม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2299 เป็นฝีมือช่างหลวง สมัยอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมโกศ
 
บริเวณหลังวิหารพระพุทธชินราช มีพระอัฏฐารศ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติสูง 18 ศอก สร้างในสมัยเดียวกับพระพุทธชินราชราว พ.ศ. 1800 เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารใหญ่ แต่วิหารได้พังจนหมด เหลือเพียงเสาที่ก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่ 3-4 ต้น เรียกว่า เนินวิหารเก้าห้อง
 
ด้านหลังพระอัฏฐารศ เป็นพระปรางค์ประธาน สร้างแบบสมัยอยุธยาตอนต้น ฐานย่อเหลี่ยมไม้ยี่สิบ สันนิษฐานว่าเดิมเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ( ดอกบัวตูม ) ซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยแท้ ต่อมาถูกแปลงให้เป็นพระปรางค์ในสมัยอยุธยา
 
นอกจากนี้ยังมี พระเหลือ ซึ่งพระยาลิไทรับสั่งให้ช่างนำเศษทองสัมฤทธิ์ที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดามารวมกันหล่อพระพุทธรูปปางมางวิชัยขนาดเล็ก และพระสาวกยืนอีก 2 องค์ ประดิษฐานในวิหารน้อย เรียกว่า วิหารพระเหลือ
Top
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
    ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon

ภาพถ่ายจาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ( วัดใหญ่ ) :-
วัดอยู่ริมแม่น้ำ ติดสะพานนเรศวร
ป้ายชื่อวัด พระวิหารพระพุทธชินราช
ไหว้พระ + ปิดทอง พระคาถาบูชาพระพุทธชินราช
พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช
 

สถานที่พักแรม :-

โรงแรม อมรินทร์ นคร ( Amarin Nakorn Hotel )
โรงแรม ลาพาโลมา ( La Paloma Hotel )
โรงแรม ไพลิน พิษณุโลก ( Pailyn Phitsanulok Hotel )
โรงแรม พิษณุโลกธานี ( Phitsanulok Thani Hotel )
โรงแรม อมรินทร์ ลากูน ( Amarin Lagoon Hotel )
ทอปแลนด์โฮเทล คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ( Topland Hotel & Convention Centre )


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก คลิกที่นี่เลยจ้า..
 

แนะนำสถานที่พักแรมที่นี่ครับ
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่).. ระยะทาง 342 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
..จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์
ประมาณ 208.8 กิโลเมตร จะถึง ห้างบิ๊กซีนครสวรรค์ จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงไปทางจังหวัดพิษณุโลก ( ทางหลวงหมายเลข 117 ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 131 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดง เข้าทางหลวงหมายเลข 12 ( ไปจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 1.6 กิโลเมตร
ก็จะถึง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม