อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว พิษณุโลก

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
พิษณุโลก
 พิ ษ ณุ โ ล ก
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ แ ก่ ง เ จ็ ด แ ค ว : : :

อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว
ครอบคลุมพื้นที่วนอุทยานแก่งเจ็ดแคว ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง มีเนื้อที่ประมาณ 287 ตารางกิโลเมตร หรือ 179,375 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

อาณาเขต :-

ทิศเหนือ :- จด -------- เขาอุโมง
ทิศใต้ :- จด -------- ทางหลวงหมายเลข 2
ทิศตะวันออก :- จด -------- บ้านโป่งปะ
ทิศตะวันตก :- จด -------- บ้านหนองกะบาก
 
Top

ประวัติความเป็นมา :-
เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่บริเวณป่าต่างๆ กำลังถูกบุกรุกทำลายและยึดถือครอบครองเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการขาดความสมดุลย์ทางธรรมชาติ เป็นผลให้เกิดภัยแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เพื่อเป็นการขจัดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและยึดถือครอบครองแผ้วถางพื้นที่ป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ให้หมดไป และเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เพิ่มมากขึ้น ได้รับรายงานจากสำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลกว่า พื้นที่วนอุทยานแก่งเจ็ดแควและพื้นที่วนอุทยานภูแดงร้อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และป่าบริเวณข้างเคียงมีสภาพสมบูรณ์ มีความเหมาะสมที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้จึงมีคำสั่ง ที่ 911/2537 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ให้ นายจงคล้าย วรพงศธร นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปสำรวจเพิ่มเติมและจัดตั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อยและป่าสวนเมี่ยง จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียงเป็นอุทยานแห่งชาติ

โดยได้รับรายงานว่า พื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่วนอุทยานแก่งเจ็ดแคว ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย ( กฎกระทรวงฉบับที่ 704 พ.ศ. 2517 ) ในท้องที่ตำบลบ้านยาง ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง ( กฎกระทรวงฉบับที่ 1158 พ.ศ. 2529 ) ท้องที่ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง ( กฎกระทรวงฉบับที่ 977 พ.ศ. 2525 ) ในท้องที่ตำบลหนองกระยาง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย ตำบลบ้านกลาง ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ประมาณ 287 ตารางกิโลเมตร หรือ 179,375 ไร่ โดยไม่มีปัญหาการบุกรุกพื้นที่ เนื่องจากได้กันเขตหมู่บ้านและที่ทำกินของราษฎร รวมทั้งพื้นที่ สทก. สปก. ออกจากเขตที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติแล้ว

 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

แก่งเจ็ดแคว เป็นแนวหินอยู่ในลำน้ำแควน้อย ฤดูน้ำหลากที่กระแสน้ำไหลแรงจะมีเสียงน้ำกระทบโขดหินดังกึกก้อง ฤดูแล้งน้ำน้อยแต่ใสจะมองเห็นแนวหินโขดหิน

แก่งลานกลอย เป็นแนวพื้นหินกว้างลำน้ำแควน้อย

แก่งคันนาน้อย แก่งโจน ซึ่งอยู่แนวเดียวกับแก่งเจ็ดแคว

แก่งบัวดำ ซึ่งเป็นแก่งที่สวยอีกแห่งหนึ่ง อยู่ระหว่างป่าเขากระยาง ป่าสวนเมี่ยง

เส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติแก่งเจ็ดแคว และบริเวณลำน้ำสามารถล่องแพได้

จุดชมทิวทัศน์บนลานเขามะเขือ ซึ่งจะเห็นสภาพป่าและมีลำน้ำแควน้อยไหลผ่านกลาง รวมทั้งจะเห็นแก่งต่างๆ มากมายด้วยในฤดูแล้ง

น้ำตก 9 ชั้น ในป่าเขากระยาง ซึ่งสวยงามมากในฤดูฝน

น้ำตก 5 ชั้น อยู่ห่างจากน้ำตก 9 ชั้น ประมาณ 500 เมตร สามารถทำเป็นเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติได้อีกแห่ง
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์
 

พรรณไม้ :-
ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ สัก มะค่าโมง แดง ประดู่ ตะเคียน ยาง ฯลฯ
 

สัตว์ป่า :-
มีสัตว์ป่าชนิดต่างๆ เช่น เก้ง หมูป่า ลิง ค่าง อีเห็น เม่น กระต่าย นกมากมายหลายชนิด งูชนิดต่างๆ ตะกวด โดยเฉพาะสัตว์น้ำจำพวกปลามีมากมายหลายชนิด
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว ได้จัดสถานที่กางเต็นท์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220

หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
..... จากจังหวัดพิษณุโลก ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ( พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ) แยกเข้าบ้านนาขามที่อำเภอวัดโบสถ์ ระยะทางประมาณ 51 กิโลเมตร

..... จากจังหวัดพิษณุโลก ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ( พิษณุโลก - หล่มสัก ) แยกเข้าบ้านทรัพย์ไพวัลย์ ระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม