อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ พิษณุโลก

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
พิษณุโลก
 พิ ษ ณุ โ ล ก
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ น้ำ ต ก ช า ติ ต ร ะ ก า ร : : :

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอชาติตระการและอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สภาพทั่วไปเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ และธรรมชาติที่สวยงาม เป็นต้นว่า น้ำตกชาติตระการ หรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า " น้ำตกปากรอง " เพราะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปากรอง หน้าผาสูงชันที่มีสีสันผิดแปลกกันเป็นร่องรอยของศิลปยุคแรกของมนุษย์ คือ รอยแกะสลักกับแผ่นดินและจุดชมทิวทัศน์บนยอดเขาสูงๆ มีเนื้อที่ประมาณ 543 ตารางกิโลเมตร หรือ 339,375 ไร่

น้ำตกนาจาน ภาพโดย villy.C
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
ด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในท้องที่ตำบลนครไทย ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้เสนอผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก ( นายประเทือง วิจารย์ปรีชา ) ขอให้กรมป่าไม้เข้าไปจัดการพื้นที่บริเวณป่าเขาย่าปุก ซึ่งมีน้ำตกสวยงามเป็นวนอุทยาน เพื่อสงวนทรัพยากรป่าไม้และป่าต้นน้ำของลำแควน้อย ในปี พ.ศ. 2523 กองอุทยานแห่งชาติเดิม กรมป่าไม้ ได้เริ่มดำเนินการจัดสำรวจและจัดตั้งวนอุทยานขึ้นโดยใช้ชื่อว่า " วนอุทยานเขาย่าปุก " ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2525 จึงได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ " วนอุทยานน้ำตกชาติตระการ " ตามชื่ออำเภอชาติตระการ

ต่อมากรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0706/10459 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2525 แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลก กองอุทยานแห่งชาติเดิม และกองจัดการป่าไม้ ทำการสำรวจพื้นที่ดังกล่าว เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ผลการสำรวจ คณะทำงานโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลกและกองจัดการป่าไม้ เห็นควรกำหนดบริเวณน้ำตกชาติตระการ และพื้นที่ป่าเขาย่าปุก เนื้อที่ประมาณ 253 ตารางกิโลเมตร หรือ 146,875 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ( นายภูมิ สมวัฒนศักดิ์ ) ช่างโยธา 3 เห็นควรกำหนดพื้นที่ที่ได้ทำการสำรวจทั้งหมด เนื้อที่ประมาณ 1,274 ตารางกิโลเมตร หรือ 764,250 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อคณะทำงานสำรวจพื้นที่ฯ ได้พิจารณาขอบเขตถึงความเหมาะสม โดยได้พิจารณาถึงการจัดการอุทยานแห่งชาติและการอนุรักษ์ป่าไม้ และต้นน้ำลำธาร จึงเห็นควรกำหนดพื้นที่ที่ทำการสำรวจประมาณครึ่งหนึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติเดิม กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม และได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2528 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2528 เห็นชอบในหลักการที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ให้คำนึงถึงความเป็นไปได้การจัดการอุทยานแห่งชาติ และการอนุรักษ์ป่าไม้ในส่วนดังกล่าวด้วย กองอุทยานแห่งชาติเดิม จึงกำหนดพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ครอบคลุมพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารของลำน้ำแคว ลำน้ำภาค ทั้งเป็นพื้นที่ที่มีสภาพเหมาะสมต่อการจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าวิจัย เนื้อที่ 339,375 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำภาค ป่าลำน้ำแควน้อยฝั่งซ้าย ป่าแดง และป่าชาติตระการ ในท้องที่ตำบลชาติตระการ ตำบลน้ำกุ่ม ตำบลนครชุม ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2530 ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนที่ 220 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 54 ของประเทศไทย

 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

น้ำตกชาติตระการ เป็นน้ำตกที่มีอยู่ถึง 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามตามธรรมชาติ ที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะชั้นที่ 1 เป็นน้ำตกจากช่องผาสูงประมาณ 15 เมตร น้ำตกจะตกมาจากธารน้ำ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นแอ่งวงกลม พื้นที่แอ่งน้ำประมาณ 0.5 ไร่ และบริเวณริมแอ่งน้ำ เป็นหาดทรายเล็กๆ สวยงามมาก

หน้าผาบริเวณน้ำตก มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม มีสีสรรต่างๆ กันตามแต่ละชั้นหินที่เกิดและช่วง เดือนมกราคม - มิถุนายน จะมี ฝูงผึ้ง บินมาทำรังเป็นจำนวนมาก เป็นสิ่งที่แปลกตามธรรมชาติ

ศิลปยุคแรกของมนุษย์พบที่อุโมงค์ผาเลข ซึ่งมนุษย์ได้แกะสลักเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ลักษณะคล้ายรูปสัตว์ต่างๆ

น้ำตกนาจาน น้ำตกนาจาน ชั้นที่ 4 อยู่ในอำเภอนครไทย น้ำตกนี้เป็นน้ำตกค้นพบใหม่ เป็นต้นน้ำของน้ำตกชาติตระการอีกทีนึง น้ำตกมีอยู่ด้วยกันมากกว่า 10 ชั้น แต่ละชั้นสวยงามมาก ถ้ามีเวลาประมาณ 2 วัน 1 คืน ก็จะสามารถเที่ยวน้ำตกนี้ได้ทุกชั้น ชั้นที่นำมาให้ชมเป็นน้ำตกชั้นที่ 4 สูงประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 30 เมตร ถือว่าเป็นชั้นที่สวยชั้นนึงทีเดียว การเดินทางก็ใช้เวลาไม่นานประมาณ 1 ชั่วโมงก็ถึงน้ำตกชั้นแรก จากนั้นก็ต้องปีน และก็ปีนขึ้นไปยังน้ำตกชั้นบน ๆ ต่อไป ใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ อช.น้ำตกชาติตระการได้เลยนะครับ
( ภาพและข้อมูลจาก คุณ villy.C )

 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำภาค แม่น้ำลำแควน้อย ภูเขาหินทราย โดยเฉพาะหน้าผาบริเวณน้ำตก เพราะเกิดจากการเรียงตัวของชั้นหินประเภทหินทรายที่ทับถมกันมาเป็นเวลานาน ดินเป็นดินทราย เพราะต้นกำเนิดของดินบริเวณนี้คือ หินทราย
 

สภาพภูมิอากาศ :-
โดยทั่วไปอากาศเย็นสบายดี

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม อุณหภูมิประมาณ 25 - 29 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวมากในเวลากลางคืน
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าประกอบด้วย

ป่าเต็งรัง อยู่ในบริเวณสภาพดินค่อนข้างต่ำ เป็นดินลูกรัง
พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง แดง ประดู่ พยอม เป็นต้น

ป่าดิบเขา Hill Evergreen Forest ขึ้นอยู่ในบริเวณริมลำธารและพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นสูงดินมีความอุดมสมบูรณ์
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ยาง กระบาก ก่อ มะม่วงป่า มะค่าโมง ตะแบก เป็นต้น
ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ปาล์ม หวาย และไผ่ต่างๆ
 

สัตว์ป่า :-
สัตว์ป่าส่วนใหญ่จะเข้าไปอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง - ภูทอง ซึ่งอยู่ใกล้กัน สัตว์ป่าที่พบเห็นส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ป่าขนาดเล็ก ได้แก่ เก้ง หมูป่า ไก่ป่า กระจง กระรอก กระแต และ นกชนิดต่างๆ
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โทรศัพท์ 055-237028


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
..... จากจังหวัดพิษณุโลก ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ( พิษณุโลก - หล่มสัก ) เลี้ยวซ้าย เข้าอำเภอนครไทย ก่อนถึงอำเภอชาติตระการ 1 กิโลเมตร แยกขวามือ อีกประมาณ 10 กิโลเมตร และเข้าเส้นทางของอุทยานฯ อีก 2 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 145 กิโลเมตร

..... จากจังหวัดพิษณุโลก ไปถนนสายเอเซีย - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ แยกเข้ากิ่งอำเภอแสงขันธ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าสู่อำเภอชาติตระการ เลยอำเภอชาติตระการไปประมาณ 1 กิโลเมตร แยกซ้ายมือ อีกประมาณ 10 กิโลเมตร และเข้าเส้นทางของอุทยานฯ อีก 2 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม