แพร่


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
แพร่ หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง
ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้น้ำใจงาม
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


แพะเมืองผี ภาพโดย คุณสถิตย์ รางศรี
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดแพร่ : : :
ข้อมูลทั่วไป :
แพร่ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือบนฝั่งแม่น้ำยม เป็นนครแห่งวรรณกรรม อมตะลิลิตพระลอที่รู้จักกันทั่วไป แพร่เริ่มก่อตั้งเป็นเมืองมาตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 หลังจากตั้งเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีแล้ว ตามศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงฯ กล่าวว่า แพร่เคยเป็นเมืองหนึ่งในอาณาจักรสุโขทัย เรียกชื่อว่า " เมืองแพล " ในสมัยที่ขอมมีอำนาจในเขตล้านนาไทย ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเวียงโกศัย ซึ่งแปลว่า ผ้าแพร แล้วมาเปลี่ยนเป็นเมืองแพร่ในสมัยใดไม่ปรากฎหลักฐาน
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เสื้อม่อฮ่อม ชุดกีฬาผ้าร่ม ผ้าตีนจก ผ้าบาติก
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ดอกไม้แห้งปรุงกลิ่น
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 555 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
พระธาตุช่อแฮ ประดิษฐานอยู่บนหลังม้า
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" ยมหิน " Chukrasia Velutina Wight & Am.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 6,538.598 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดลำปาง น่าน และพะเยา
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และสุโขทัย
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดน่าน และอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดลำปาง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอสูงเม่น
  3. อำเภอเด่นชัย
  4. อำเภอลอง
  5. อำเภอวังชิ้น
  6. อำเภอสอง
  7. อำเภอร้องกวาง
  8. อำเภอหนองม่วงไข่
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 054 )
ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 2 (053) 717-433, (053) 744-674-5
สำนักงานจังหวัดแพร่ 511-411
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 511-566
สถานีเดินรถ 511-800
ที่ทำการไปรษณีย์ 511-095
สถานีตำรวจ 511-089
โรงพยาบาลแพร่ 511-103, 511-528
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม