ภูเก็ต

ภูเก็ต 3 วัน กินอะไรดี..

ขึ้นเครื่องบินครั้งแรก - -> ไปภูเก็ต

 

Island Tour ( ไอส์แลนด์ทัวร์ )
Island Tour (ไอส์แลนด์ทัวร์)
บริการนำเที่ยว ภูเก็ต พังงา
พีพี สิมิลัน บริการรถเช่า

www.tour-phuket.com

สนใจลงโฆษณาตรงนี้ เดือนละ 300 บาท ติดต่อ 08-1629-3354 โจ 

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ภูเก็ต "ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

วัดฉลอง ภาพโดย Island Tour
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดภูเก็ต : : :
ข้อมูลทั่วไป :

ภูเก็ต เป็นเกาะใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เป็นเกาะเดียวที่มีฐานะเป็นจังหวัด คำว่า ภูเก็ตมาจาก "ภูเก็จ" มีความหมายว่า "ภูเขาแก้ว" เคยเป็นที่ตั้งของมณฑล ภูเก็ตได้รับสมญานามว่า "มุกงามของไทย" เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณ เคยเป็นดินแดนแห่งเศรษฐีเหมืองแร่ดีบุก และแร่ดีบุกมากที่สุดในประเทศ
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ขนมจีนภูเก็ต รับประทานกับไข่ต้ม, ปาท่องโก๋ และห่อหมก, เต้าซ้อหรือขนมเปี๊ยะภูเก็ต
น้ำซุปภูเก็ต, น้ำพริกกุ้งเสียบ, โลบะ, หมี่ฮกเกี้ยน, หมี่หุ้นปาฉ่าง, หมี่ซั่ว, โอเต้า, โอ๊ะเอ๋ว
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์, สับปะรดภูเก็ต, เครื่องดีบุก, เครื่องเขิน, เครื่องหวาย
ผ้าไหม, ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย, ไข่มุก, อาหารทะเลสด - แห้ง
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 825 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" ประดู่บ้าน " Pterocarpus Indicus Willd.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 559 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดพังงา
ทิศใต้               : ติดต่อกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดพังงา
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอถลาง
  3. อำเภอกระทู้
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 076 )
ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 4 211-036, 212-213, 217-138
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

  
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม