พิจิตร


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
พิจิตร ถิ่นประสูตพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ
ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


บึงสีไฟ ภาพโดย webmaster@ezthailand.com
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดพิจิตร : : :
ข้อมูลทั่วไป :
พิจิตร เป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ชื่อเมืองมีความหมายว่า เมืองงาม มีที่ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ กับจังหวัดพิษณุโลก ตัวเมืองอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน มีแม่น้ำยมไหลผ่าน พิจิตรเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยสุโขทัย ปรากฎในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และในศิลาจารึกหลักที่ 8 พระยาลิไทย เรียกว่า เมืองโอฆบุรี ซึ่งแปลว่า เมืองในท้องน้ำ นอกจากนี้เมืองพิจิตรยังเป็นที่ประสูติของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาอีกพระองค์หนึ่ง คือสมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ สมัยรัตนโกสินทร์ เมืองพิจิตรเป็นเมืองขนาดเล็ก แต่ก็ยังมีเจ้าเมืองปกครองเช่นเมืองอื่นๆ เมื่อถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ ให้ย้ายเมืองพิจิตรมาตั้งที่บ้านคลองเรียง ซึ่งเป็นคลองขุดใหม่ ทั้งนี้เพราะแม่น้ำน่านตื้นเขิน คลองเรียงจึงกลายเป็นแม่น้ำน่าน ส่วนเมืองพิจิตรเก่ายังปรากฎโบราณสถานอยู่หลายแห่ง ซึ่งมีอายุตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยา และจังหวัดพิจิตรยังเป็นถิ่นกำเนิดของนิทานเรื่อง ไกรทอง
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
พระเครื่องเมืองพิจิตร, ผ้าทอด้วยมือบ้านป่าแดง
มะขามแก้วสี่รส,ส้มโอท่าข่อย,ส้มโอกวนสี่รส,ขนุน, กระท้อน, มะม่วง, มะปราง, มะไฟหวาน, แตงโม
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 350 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปสระน้ำและต้นโพธิ์
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" บุนนาค " Mesua Ferrea Linn.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 4,531.031 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอตะพานหิน
 3. อำเภอบางมูลนาก
 4. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
 5. อำเภอโพทะเล
 6. อำเภอสามง่าม
 7. อำเภอวังทรายพูน
 8. อำเภอทับคล้อ
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอสากเหล็ก
 2. กิ่งอำเภอดงเจริญ
 3. กิ่งอำเภอบึงนาราง
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 056 )
ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 4 (055) 514-341-3
สำนักงานจังหวัดพิจิตร 611-378
ศาลากลางจังหวัด 612-319
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 611-611
สถานีตำรวจภูธร 611-365
โรงพยาบาลพิจิตร 613-553-4
ประชาสัมพันธ์สถานีเดินรถ 613-382
สถานีรถไฟ 612-163
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 611-206, 611-321
ไปรษณีย์จังหวัดพิจิตร 611-135, 613-068-9
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม