ปราจีนบุรี


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง
รุ่งเรืองอุตสาหกรรม งามล้ำเขาใหญ่ นบไหว้พระบาทคู่
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


น้ำตกห้วยใหญ่ ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดปราจีนบุรี : : :
ข้อมูลทั่วไป :

ปราจีนบุรี เป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงสมัยลพบุรี ประมาณ 800 ปีก่อน ปรากฎหลักฐานเป็นซากเมืองโบราณที่เรียกว่า " เมืองศรีมโหสถ " ที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ และทางด้านทิศตะวันออกของเมืองศรีมโหสถที่บริเวณบ้านโคกขวาง อำเภอศรีมหาโพธิ ยังมีชุมชนโบราณมีอายุร่วมสมัยเดียวกับเมืองศรีมโหสถอีกด้วย บริเวณซากเมืองโบราณเหล่านี้มีซากโบราณสถานซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรม ศาสนกิจและโบราณวัตถุ

ในสมัยต่อมาศูนย์กลางความเจริญได้ย้ายมาตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ปัจจุบันในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่า "เมืองปราจีน" ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้นเรียกว่า "เมืองปราจิณ" หรือ " มณฑลปราจิณ " จวบจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบการปกครองแผ่นดินตามแบบต่างประเทศ มณฑลปราจิณได้ถูกยุบเลิก คงมีฐานะเป็นเพียงหัวเมืองหนึ่ง ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัด จึงมีชื่อใหม่ว่า " จังหวัดปราจีนบุรี "
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เครื่องจักสาน, เครื่องหวาย, หินแกะสลัก, หน่อไม้หวาน
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 130 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปต้นมหาโพธิ์พุทธคยา
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" โพธิ์ศรีมหาโพธิ์ " Ficus Religiosa Linn.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 4,726 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และจันทบุรี
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดนครนายก

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอศรีมหาโพธิ์
  3. อำเภอประจันตคาม
  4. อำเภอบ้านสร้าง
  5. อำเภอกบินทร์บุรี
  6. อำเภอนาดี
  7. อำเภอศรีมโหสถ
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 037 )
ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 8 312-282, 312-284
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม