ประจวบคีรีขันธ์


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ประจวบคีรีขันธ์ สับปะรดหวาน น้ำตาลขาว มะพร้าวหอม น้ำผึ้งเดือนห้า
น้ำปลากลมกล่อม น้ำทะเลใส น้ำใจโอบอ้อมอารี
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
-->ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber-shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony<--


หาดหัวหิน ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : : :

ข้อมูลทั่วไป :
ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่บนส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทย 11 กิโลเมตร แต่มีชายทะเลยาวถึง 212 กิโลเมตร ซึ่งเกือบเท่ากับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ว่าได้

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ " ประจวบคีรีขันธ์ " เคยเป็นที่ตั้งของเมืองนารัง สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่ได้ร้างไปเมื่อครั้งกรุงแตก ต่อมาในรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่ปากคลองอีรม เชื่อว่าเมืองบางนางรมในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองบางนางรมเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์เมื่อ พ.ศ. 2388
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เครื่องประดับเปลือกหอย, ผ้าโขมพัตร์, เครื่องจักสาน
มะพร้าวอบน้ำตาลขาว, สับปะรดหวาน, น้ำผึ้งเดือนห้า, น้ำปลา, มะม่วง
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 323 กิโลเมตร
Top
ตราประจำจังหวัด
รูปพระที่นั่งคูหาสวรรค์ เบื้องหลังคือ เกาะหลักอัน
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" เกด " Manilkabra Hexandra Dubard.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 6,367.720 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับเทือกเขาตะนาวศรี

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอกุยบุรี
  3. อำเภอบางสะพาน
  4. อำเภอทับสะแก
  5. อำเภอหัวหิน
  6. อำเภอปราณบุรี
  7. อำเภอบางสะพานน้อย
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 กิ่งอำเภอ คือ
  1. กิ่งอำเภอสามร้อยยอด
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 032 )
ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 2 471-005-6
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - : - - - - - - - - : - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

  
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม