ระยอง


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ระยอง "ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

 • หาดแม่รำพึง
 • แหลมแม่พิมพ์
 • อนุสาวรีย์สุนทรภู่
 • อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง
 • อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - เกาะเสม็ด

 • สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
   

 • พระอาทิตย์ตกที่หาดพลา ภาพโดย คุณผีน้อย
  แนะนำที่เที่ยวให้เรา

  ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


  ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
  มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
  ฝากข่าว
  โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
  โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
  ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
  : : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
  เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
  ตั้งกระทู้ใหม่
   
  : : : จังหวัดระยอง : : :
  ข้อมูลทั่วไป :
  ระยอง เมืองผลไม้และมีหาดทรายที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนยามว่าง
   
  Top
  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
  เสื่อกก
  อาหารทะเล ได้แก่ กุ้งแห้ง, ปลาหมึก, กะปิ, ปลาเค็ม
  ผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน, เงาะ, ระกำหวาน, มังคุด
   
  เส้นทางคมนาคม
  ห่างจากกรุงเทพฯ 179 กิโลเมตร
  ตามทางหลวงหมายเลข 3 เป็นเส้นทางจากถนนสุขุมวิทตรงหลักกิโลเมตรที่ 136
   
  ตราประจำจังหวัด
  ต้นมะพร้าว เกาะเสม็ด ศาลาพลับพลา ร.5
  Top
  ต้นไม้ประจำจังหวัด
  " สารภีทะเล " Calophyllum Inophyllum Linn.
   
  อาณาเขต

  มีพื้นที่ 3,562 ตารางกิโลเมตร

  ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดชลบุรี
  ทิศใต้               : ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย
  ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรี
  ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดชลบุรี

  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอแกลง
  3. อำเภอบ้านค่าย
  4. อำเภอบ้านฉาง
  5. อำเภอปลวกแดง
  6. อำเภอวังจันทร์
  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 กิ่งอำเภอ คือ
  1. กิ่งอำเภอชะเมา
  2. กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา
  Top

  หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 038 )
  ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 4 655-420-1, 664-585
  แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

  - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
  ค้นหาคำว่า :
  Add Web
   
  -:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

   บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

  ส่งและดูภาพทั่วไทย
  ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

  ส่งการ์ดท่องเที่ยว
  ส่งการ์ดท่องเที่ยว

  ปฏิทินท่องเที่ยว
  ปฏิทินท่องเที่ยว

  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

  เล่าเรื่องเที่ยว
  เล่าเรื่องเที่ยว

  - - - - - - - - - - - - - - - -

      
   
  Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม