อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ระยอง

ข้อมูลท่องเที่ยว หาดทรายแก้ว คลิกที่นี่

ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท ( หาดทรายแก้ว )

เสม็ด คาบาน่า รีสอร์ท ( อ่าววงเดือน )

ปารดี รีสอร์ท แอนด์ สปา ( อ่าวกิ่ว )

ลิมา โคโค่ รีสอร์ท ( อ่าวพร้าว )

เลอ วิมาน คอตเท็จ แอนด์ สปา ( อ่าวพร้าว )

ที่พัก เกาะเสม็ด ราคาพิเศษ ลด 10-75 % คลิกที่นี่

ลิงก์ผู้สนับสนุน**/ แนะนำที่พักที่น่าสนใจ / เกาะเสม็ด /**กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ระยอง
   ร ะ ย อ ง
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ เ ข า แ ห ล ม ห ญ้ า - ห มู่ เ ก า ะ เ ส ม็ ด : : :

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า
- หมู่เกาะเสม็ด

มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ในท้องที่ ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง และตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 131 ตารางกิโลเมตร หรือ 81,875 ไร่

หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด ระยอง ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... เดือนตุลาคม - เมษายน เนื่องจากระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายนเป็นช่วงมรสุม
 

ประวัติความเป็นมา :-
เมื่อปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเคลื่อนไหวทางสื่อมวลชนว่า เกาะเสม็ดหรือเกาะแก้วพิสดาร เกาะในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณี ซึ่งเป็นวรรณคดีชิ้นเอกของท่านสุนทรภู่ เป็นเกาะเพชรเม็ดเอกของทะเลฝั่งตะวันออก กำลังทรุดโทรมเนื่องจากความสกปรกจากการทิ้งขยะของนักท่องเที่ยวและชาวบ้านเริ่มมาสร้างเพิงพักและร้านอาหาร บุกรุกแผ้วถางตัดไม้ทำลายป่าเพื่อให้ได้พื้นที่บริการ ดังนั้น กรมป่าไม้จึงได้สั่งการให้ นายวิจารณ์ วิทยศักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ 5 ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการวนอุทยาน กองอุทยานแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจข้อมูลปรากฎว่า

ขณะนั้นทางจังหวัดระยอง กำลังร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว ( อ.ส.ท. ) วางแผนการพัฒนาเกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่การดำเนินงานประสบอุปสรรค ทำให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ประกอบกับกลุ่มนิสิต นักศึกษา ตอลดจนนักอนุรักษ์ธรรมชาติ และผู้นำท้องถิ่นไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้สัมปทานดำเนินการท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดกับเอกชนรายใดรายหนึ่ง และไม่เห็นด้วยกับการสร้างกระเช้าไฟฟ้าข้ามจากชายฝั่งมายังเกาะเสม็ด มีการต่อต้านและเดินขบวนทำให้การดำเนินงานของ อ.ส.ท. ร่วมกับจังหวัดระยองหยุดชะงัก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม ได้เสนอให้กรมป่าไม้เข้าไปดำเนินการอนุรักษ์เกาะเสม็ดไว้ในรูปของวนอุทยาน ดังนั้น กรมป่าไม้โดยกองอุทยานแห่งชาติจึงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รวมถึงเขาเตี้ยๆ ที่อยู่ริมทะเลบริเวณตำบลบ้านเพที่เรียกว่า เขาเปล็ด - เขาแหลมหญ้า และ ชายหาดแม่รำพึง ที่อยู่ต่อจากเชิงเขา รวมถึงเกาะเล็กเกาะน้อยที่อยู่ใกล้เคียงกับเกาะเสม็ด เพื่อจัดตั้งเป็น อุทยานแห่งชาติทางทะเล ต่อไป

เขาแหลมหญ้า และหาดแม่รำพึง ซึ่งทอดยาวประมาณ 12 กิโลเมตร เกาะเสม็ด เกาะกุฎี เกาะท้ายค้างคาว เกาะกรวย เกาะมะขาม เกาะเกล็ดฉลาม เกาะปลายตีน เกาะยุ้งเกลือ เกาะทะลุ เกาะสันฉลาม รวมพื้นที่ประมาณ 131 ตารางกิโลเมตร หรือ 81,875 ไร่ ในท้องที่ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง และตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งได้นำเสนอให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และในที่สุดก็สามารถออกพระราชกฤษฎีกา ประกาศจัดตั้งเป็น " อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด " ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 162

 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

หาดแม่รำพึง เป็นหาดทรายชายทะเลฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ขาวสะอาด และยาวที่สุดของฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจังหวัดระยอง เป็นหาดทรายที่มีความลาดชันน้อย อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตั้งแต่เชิงเขาแหลมหญ้าทอดตัวออกไปยาวถึง 12 กิโลเมตร เป็นสถานที่เหมาะแก่การเล่นน้ำ บริเวณชายหาดร่มรื่นด้วยต้นไม้ เหมาะแก่การพักผ่อน อยู่ห่างจากบ้านเพประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากทางหลวงหมายเลข 3 ประมาณ 3 กิโลเมตร

เขาเปล็ดและเขาแหลมหญ้า เป็นภูเขาเตี้ยๆ ติดชายทะเลและที่เชิงเขาแหลมหญ้าเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ตามประวัติเขาแหลมหญ้าและเขาเปล็ดเป็นป่าทึบ เป็นที่ซ่องสุมของพวกโจรสลัดในอดีต แต่ปัจจุบันยังเหลือสภาพป่าบางส่วน และมีสัตว์ป่าพวกลิง ลิ่น และกระจง อาศัยอยู่อีกไม่น้อย บริเวณเชิงเขาด้านล่างนั้นสามารถมองเห็นหมู่เกาะเสม็ดได้ชัดเจนและสวยงามที่สุด ด้านทิศตะวันตกของเขาแหลมหญ้าเป็น หาดแม่รำพึง แหลมเกตุ ซึ่งบริเวณบางส่วนจะเป็นผาหินและน้ำลึก จุดเด่นที่น่าสนใจ มีหินขาว หินดำ และอ่าวเครื่องบินตก ส่วนด้านทิศใต้จะมีแหลมประดับ ซึ่งบางครั้งเรียกแหลมยา หรือแหลมหญ้า ซึ่งมีสภาพเป็นดงหญ้าตั้งแต่ชายฝั่งขึ้นไปจนเกือบถึงยอดเขาสวยงามมาก บริเวณนี้มีน้ำลึก จากแหลมประดับไปทางทิศตะวันออกเป็นอ่าวสลัดด้านและแหลมตาล ซึ่งมีสภาพเหมือนย่อส่วนจากแหลมพรหมเทพที่เกาะภูเก็ต บริเวณอ่าวสลัดมีดง ปะการัง ใกล้ชายฝั่งที่ยังบริสุทธิ์อยู่

เกาะเสม็ด เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งชาติ มีพื้นที่ประมาณ 9.6 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากฝั่งบ้านเพ 6 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 2 ( เกาะเสม็ด ) ฝั่งตะวันตกของเกาะเป็นหน้าผาสูงชัน และลาดชันลงสู่ฝั่งตะวันออกที่มีชายหาดเว้าแหว่งทำให้เกิดหาดที่สวยงามหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านเหนือ และตะวันออกของเกาะ อาจเป็นเพราะที่เกาะเสม็ดนี้มีหาดทรายขาวปานแก้วอยู่ทั่วไป จึงได้รับการขนานนามในกวีนิพนธ์ของสุนทรภู่ว่า เกาะแก้วพิสดาร ดังที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่อง พระอภัยมณี และเหตุที่ชื่อว่าเกาะเสม็ดก็เพราะมีต้นเสม็ดขาวและเสม็ดแดงขึ้นอยู่มาก ชาวบ้านน้ำมาใช้ทำไต้ โดยใช้เปลือกเสม็ดชุบในน้ำมันยาง แล้วนำมาห่อด้วยกาบหมาก มัดเป็นลำ ในอดีตใช้เป็นคบไฟ ใช้ส่องทางในเวลากลางคืน และใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับก่อไฟ สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ดมีอยู่มาก

อ่าวกลาง อยู่ตอนเหนือของเกาะ มองเห็นจากฝั่งบ้านเพ มีหาดทรายขาวยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของชุมชนหมู่เกาะเสม็ด และเป็นที่จอดเรือท่องเที่ยว

หาดทรายแก้ว อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ ห่างจากหมู่บ้านเกาะเสม็ดประมาณ 300 เมตร เป็นหาดทรายที่สวยที่สุดของเกาะ เป็นหาดทรายละเอียดขาวสะอาด ยาวประมาณ 780 เมตร

อ่าวไผ่ อยู่ติดหาดทรายแก้ว เป็นอ่าวเล็กๆ ที่มีหาดทรายสวยงาม

อ่าวคอก หรืออ่าววงเดือน อยู่ทางด้านตะวันออกทางตอนกลางของเกาะ เป็นอ่าวโค้งคล้ายพระจันทร์ครึ่งดวง หาดทรายขาวสะอาดยาวประมาณ 500 เมตร อยู่ห่างจากหาดทรายแก้วไปตามชายทะเลประมาณ 1.5 กิโลเมตร เดินผ่านอ่าวไผ่และอ่าวช่อไม่เกิน 20 นาที เป็นอ่าวที่มีความสงบและธรรมชาติ เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์

อ่าวหวาย อ่าวกิ่ว อ่าวเตย และอ่าวเทียน เป็นอ่าวเล็กๆ ที่อยู่ติดกันไปตามฝั่ง เป็นจุดที่เหมาะกับการ ดำน้ำดูปะการัง มากที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะมีแนวปะการังอยู่ใกล้กับฝั่ง ทุกๆ อ่าวจะมีหาดทรายสวยๆ อยู่ตลอด โดยเฉพาะที่ อ่าวกิ่ว จะสวยที่สุด และอยู่ไกลเกือบที่สุดจากหาดทรายแก้วประมาณ 6 กิโลเมตรตามชายฝั่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นคอคอดเชื่อมต่อระหว่างอ่าวกิ่วนอกกับอ่าวกิ่วใน ช่วงนี้กว้างประมาณ 500 เมตร สามารถสัมผัสทะเลได้ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของเกาะเสม็ด

แหลมใหญ่ช่องเกาะจันทร์ เป็นหัวแหลมด้านทิศใต้ของเกาะ สภาพเป็นแนวป่าและทุ่งหญ้า บริเวณนี้จะเป็นแนวหินชายฝั่ง ไม่เหมาะแก่การลงเล่นน้ำและดำน้ำดูปะการัง เนื่องจากเป็นช่วงน้ำลึกและเป็นช่องน้ำวน

อ่าวพร้าว เป็นอ่าวทางฝั่งด้านทิศตะวันตก มีชายหาดที่ค่อยๆ เทลาดเอียงลงไปในทะเล และทั่วบริเวณมีดงมะพร้าวมากมายสมชื่อ เป็นอ่าวที่เงียบและสะอาด

เกาะกุฎี เป็นเกาะหนึ่งในวรรณกรรมของสุนทรภู่ เช่นเดียวกับเกาะแก้วพิสดาร อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเสม็ด ห่างจากฝั่ง 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 0.48 ตารางกิโลเมตร และมีเกาะขนาดเล็กเป็นบริวาร 2 เกาะ คือ เกาะท้ายค้างคาว และ เกาะถ้ำฤาษี เกาะกุฎีเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ 1 ( เกาะกุฎี ) มีธรรมชาติที่เงียบสงบ หาดทรายสวยงาม จากผาหินมังกรด้านทิศใต้ของเกาะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลและสวยงามอย่างยิ่ง รอบๆ เกาะ มี แนวปะการัง ตลอดชายฝั่ง เหมาะแก่การ ดำน้ำดูปะการัง และ ตั้งแคมป์พักแรม นอกจากความสวยงามบนเกาะกุฎีแล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งคือ บนเกาะจะมีสัตว์ต่างๆ และเหี้ยอยู่ชุกชุมมาก

เกาะกรวย เกาะมะขาม และเกาะปลายตีน เป็นเกาะที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะกุฎี 600 เมตร เกาะกรวยและเกาะมะขามจะอยู่ติดกัน โดยมีแนวทรายและโขดหินเชื่อมต่อเห็นชัดเจนเฉพาะช่วงน้ำลงเต็มที่ เป็นเกาะที่มีพื้นที่น้อยประมาณ 0.03 ตารางกิโลเมตร ส่วนเกาะปลายตีนอยู่ห่างจากเกาะกรวยและเกาะมะขาม 400 เมตร เกาะมะขามและเกาะปลายตีนจะมีแนวหาดทรายเหมาะสำหรับ การแคมป์ปิ้ง สภาพใต้ทะเลโดยรอบมี ดงปะการัง ที่สวยงาม

เกาะจันทร์ เป็นเกาะที่เล็กที่สุดของอุทยานแห่งชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 0.02 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้สุดของเกาะเสม็ด ห่างจากหัวแหลมใหญ่ประมาณ 600 เมตร โดยสภาพส่วนใหญ่เป็นเกาะหินรอบๆ เกาะจันทร์อยู่ในบริเวณช่วงน้ำลึก เหมาะสำหรับการดำน้ำลึก

เกาะทะลุ อยู่ห่างจากเกาะกุฎีไปทางทิศตะวันออก 6 กิโลเมตร บริเวณด้านทิศเหนือจะเป็นแหลมที่มีผากินคล้ายกับสะพานธรรมชาติ ช่วงกลางจะเป็นช่องกว้าง น้ำทะเลลอดทะลุเป็นที่มาของชื่อเกาะ พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะเป็นป่าทึบ ด้านทิศตะวันออกและใต้มีหาดทรายขาวบริเวณกว้างอยู่ 2 จุด เหมาะสำหรับการตั้งแคมป์แรมคืน ส่วนทางด้านทิศตะวันตกจะมีสภาพเป็นผาหินสูงชันและแหลมคมตลอดทั้งเกาะ ตามปกติจะมีนกนางนวลอาศัยอยู่นับร้อยตัว โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคมของทุกๆ ปี นกนางนวลจะวางไข่ บริเวณหน้าผา นอกจากนี้เกาะทะลุยังเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลบางชนิด และเป็นที่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่จำนวนมาก ใต้ท้องทะเลรอบเกาะทะลุโดยเฉพาะหน้าหาดทรายด้านทิศตะวันออกจะมี ดงปะการัง ขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 0.02 ตารางกิโลเมตร นับเป็นแหล่งดำน้ำลึก อีกแห่งหนึ่งของน่านน้ำฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออก
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ประกอบด้วยพื้นที่แผ่นดินใหญ่ หมู่เกาะใหญ่น้อย และพื้นน้ำทะเลประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร หรือ 94% ของพื้นที่ทั้งหมด สภาพส่วนใหญ่เป็นเขาเตี้ยๆ ริมทะเล มีหาดทรายทอดยาวไปตามแนวเหนือ - ใต้ สภาพเกาะเป็นภูเขาสูงและที่ราบริมทะเล ประกอบด้วยหาดทรายขาวสะอาด หินผาและเกาะแก่ง
 

สภาพภูมิอากาศ :-
มีฝนตกโดยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,351 มิลลิเมตร

ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน เป็นช่วงมรสุม จะมีคลื่นลมแรงมาก ออกทะเลไปเที่ยวเกาะต่างๆ ไม่ได้เป็นบางครั้ง เฉลี่ยแล้วในรอบ 1 เดือน จะมีคลื่นลมแรงประมาณ 15 วัน
ระหว่างเดือนธันวาคม - มีนาคม ในบางวันอาจจะมีลมมรสุมและฝนตกหนักออกทะเลไม่ได้เช่นกัน
อากาศร้อนที่สุด อยู่ในระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน
อากาศเย็นที่สุด อยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าแบ่งได้ดังนี้

สภาพป่าในบริเวณเขาแหลมหญ้า เขาเปล็ด และเขาเทียน
เกือบทั้งหมดเดิมเป็นป่าดงดิบแล้ง แต่เนื่องจากได้มีการเข้าทำลายและตัดฟันไม้ออกเป็นจำนวนมาก สภาพป่าจึงเปลี่ยนไป ทำให้สภาพป่าค่อนข้างโปร่ง
ไม้พื้นล่าง เป็นไม้ขนาดเล็ก

สภาพป่าในบริเวณเกาะกุฎี เกาะกรวย และเกาะปลายตีน
ป่าเขาหินปูน พรรณไม้ที่พบเป็นไม้ขนาดเล็กและเจริญเติบโตช้า
ป่าชายหาด ขึ้นอยู่เป็นบริเวณแคบๆ ตามชายหาดที่มีดินทราย บางพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากลมทะเล ไม้ใหญ่ไม่สามารถขึ้นได้นอกจากพวกหญ้า
พรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ยาง มะเดื่อ ไทร ข่อย ตะโกนา ปอ ตะขบ กระท้อน โพทะเล และเตยทะเล เป็นต้น

 
 

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ :-
จากการสำรวจความหลากหลายของสัตว์ป่าเมื่อปี พ.ศ. 2536 พบว่า มีสัตว์ป่าที่มีกระดูกสันหลังไม่น้อยกว่า 70 ชนิด ได้แก่ เสือปลา กระจง ชะมดแผงสันหางดำ อีเห็น ลิงแสม พังพอนธรรมดา กระต่าย ค้างคาว พญากระรอกดำ งูเหลือม งูเห่า งูสิง งูกะปะ ตะกวด เหี้ย แย้จุด กิ้งก่าบินสีส้ม จิ้งจอกหางหนาม จิ้งเหลนบ้าน เหยี่ยวนกเขา นกยางทะเล นกชายเลนเขียว นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ นกกก นกตบยุงหางยาว นกแซงแซวหางปลา นกเค้าโมง นกปรอดสวน นกจาบคาเล็ก นกกระจิบคอดำ นกพญาไฟสีเทา นกขมิ้นน้อยธรรมดา นกเขาชวา นกกระปูดใหญ่ และนกพงคิ้วดำ ฯลฯ

ในส่วนของทรัพยากรใต้ทะเล จะพบ แนวปะการัง ในบริเวณรอบเกาะเสม็ด บริเวณหมู่เกาะกุฎี และบริเวณเกาะทะลุ แนวปะการังที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงอยู่ในบริเวณหินคันนา หินอ่าวไผ่ อ่าวเจ็ก อ่าวกิ่วหน้าใน เกาะปลายตีน เกาะกุฎี และเกาะทะลุ
บริเวณหินคันนา จะพบปะการังอ่อน ปะการังแผ่นตั้ง ปะการังพุ่ม ปะการังก้อน ดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูน
บริเวณหินอ่าวไผ่ จะพบปะการังก้อนกระจายสลับกับปะการังเขากวาง
บริเวณอ่าวเจ๊ก ชายฝั่งเป็นหิน จะพบปะการังหนาแน่นในระยะห่างออกไป 45 เมตร เป็นพวกปะการังแผ่น Pavona ปะการังเขากวาง และปะการังพุ่มสกุล Acopora
บริเวณเกาะปลายตีน จะพบปะการังเขากวาง ปะการังแผ่นตั้ง ปะการังก้อน อยู่หนาแน่น มีปะการังเห็ดปะปน
บริเวณเกาะกุฎี จะพบปะการังแผ่นตั้ง ปะการังเห็ด ปะการังก้อน
บริเวณเกาะทะลุ จะพบปะการังแผ่นตั้ง ปะการังก้อน

 
 

สถานที่พักแรม :-


- เกาะเสม็ด : อ่าวน้อยหน่า

เสม็ด คลับ ( Samed Club )  English | Thai
หมู่บ้านทะเล รีสอร์ท ( Mooban Talay Resort )  English | Thai
เสม็ด คลิฟ รีสอร์ท ( Samet Cliff Resort )  English | Thai


- เกาะเสม็ด : หาดทรายแก้ว

ทรายแก้ว วิลล่า ( Saikaew Villa )  English | Thai
ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท ( Saikaew Beach Resort )  English | Thai
ลิมา เบลล่า รีสอร์ท


- เกาะเสม็ด : อ่าววงเดือน

มาลิบู การ์เด้น รีสอร์ท ( Malibu Garden Resort )  English | Thai
วงเดือน รีสอร์ท
วงเดือน วิลล่า
เสม็ด คาบาน่า รีสอร์ท


- เกาะเสม็ด : อ่าวพร้าว

อ่าวพร้าว รีสอร์ท ( Ao Prao Resort )  English | Thai
เลอวิมานค็อจเทจแอนด์สปา ( Le Vimarn Cottages & Spa )  English | Thai
ลิมา โคโค่ รีสอร์ท


- เกาะเสม็ด : อ่าวปะการัง

นิมมานรดี รีสอร์ท ( Nim-ma-no-ra-dee )  English | Thai


- เกาะเสม็ด : อ่าวกิ่ว

ปารดี รีสอร์ท แอนด์ สปา ( Paradee Resort & Spa )  English | Thai


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดระยอง คลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทรศัพท์ 038-653034


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
นักท่องเที่ยว หรือนักดำน้ำ โปรดช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขณะที่อยู่บนบก ในเรือ หรือขณะดำน้ำ เช่น
  1. ไม่เหยียบ หรือเก็บปะการัง กัลปังหา หรือหอย ไปเป็นของที่ระลึกส่วนตัว
  2. ไม่ทำอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกชนิด
  3. หากพบขยะใต้ท้องทะเล โปรดเก็บมาทิ้งในถังขยะบนเรือหรือที่ชายฝั่ง
  4. โปรดอย่าทิ้งขยะในท้องทะเล เก็บไว้ในเรือจนกว่าจะถึงฝั่ง
  5. ควรทิ้งขยะในที่รองรับเท่านั้น
  6. ไม่ควรนำเรือเข้าใกล้แนวปะการังน้ำตื้นมากเกินไป เพราะอาจจะเกิดการหักพังของปะการัง
  7. ไม่ควรซื้อของที่ระลึกที่มีซากปะการัง กัลปังหาเป็นส่วนประกอบ เพราะเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้มีการเก็บปะการัง กัลปังหาเพิ่มขึ้น
  8. ไม่ควรทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง ควรผูกเรือไว้กับทุ่นจอดเรือในบริเวณที่จัดไว้
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด สามารถเดินทางได้ดังนี้

1. ทางรถ
...... จากบ้านเพ - เขาแหลมหญ้า โดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 นาที

2. ทางเรือ
...... จากบ้านเพ - เกาะเสม็ด โดยเรือโดยสาร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - เกาะเสม็ด :-
ภาพขยายเกาะเสม็ด :-
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม