กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ร้อยเอ็ด สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


พระมหาเจดีย์ชัยมงคล .. tawansiamteavel@yahoo.com
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดร้อยเอ็ด : : :

ข้อมูลทั่วไป :

ร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานมานานกว่า 200 ปี อดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมากชื่อว่า "สาเกตุนคร" มีประตูเข้าเมือง 11 ประตู เมืองขึ้น 11 เมือง แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ มากมาย เมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งบึงพลาญชัย และมีส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้ มีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 2,000,000 ไร่เศษ

ประวัติศาสตร์เมืองร้อยเอ็ดเริ่มปรากฎในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยมีเจ้าลาวจากนครจำปาศักดิ์เดินทางมาตั้งบ้านเรือนที่บริเวณที่เป็นอำเภอสุวรรณภูมิในปัจจุบัน ต่อมาได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 แห่งกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ย้ายเมืองใหม่มาตั้งที่บริเวณเมืองร้อยเอ็ดในปัจจุบัน ส่วนเมืองสุวรรณภูมิเดิมยังมีอยู่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์คิดขบถต่อกรุงเทพฯ ได้ยกทัพเข้าตีหัวเมืองรายทางจนถึงนครราชสีมา แต่ก็ถูกทัพไทยตีแตกพ่ายไปในที่สุด

นอกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ยังพบหลักฐานทางโบราณคดีแสดงการอยู่อาศัยของคนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และรวมทั้งเคยเป็นดินแดนที่อยู่ในเขาอิทธิพลของอาณาจักรขอมโบราณ
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผ้าไหม, หมอนขิต, กุนเชียง, หมูยอ, ไส้กรอกอีสาน, หมูหยอง
นอกจากนี้ยังมีแคนผลิตที่บ้านสีแก้ว อำเภอเมือง
หรือหาซื้อได้ที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองหน้าศาลากลางจังหวัด
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 512 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ประดิษฐานอยู่บนเกาะในบึงพลาญชัย
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" กระบก " Lrvingia Malayana Oliv. Ex A. Benn.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 6,283 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และมุกดาหาร
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ และศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดมหาสารคาม

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอเกษตรวิสัย
 3. อำเภอปทุมรัตน์
 4. อำเภอจตุรพักตร์พิมาน
 5. อำเภอธวัชบุรี
 6. อำเภอพนมไพร
 7. อำเภอโพนทอง
 8. อำเภอเสลภูมิ
 9. อำเภอสุวรรณภูมิ
 10. อำเภออาจสามารถ
 11. อำเภอเมยวดี
 12. อำเภอศรีสมเด็จ
 13. อำเภอจังหาร
 14. อำเภอหนองพอก
 15. อำเภอโพธิ์ชัย
 16. อำเภอเมืองสรวง
 17. อำเภอโพนทราย
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอเชี่ยวขวัญ
 2. กิ่งอำเภอหนองฮี
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 043 )
ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 244-498-9
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม