สมุทรสาคร


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สมุทรสาคร "เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


วิหารพระเทพสาครมุณี ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดสมุทรสาคร : : :
ข้อมูลทั่วไป :

สมุทรสาคร เดิมเรียกว่า "เมืองท่าจีน" ทั้งนี้เพราะในสมัยก่อนมีเรือสำเภาจีนมาจอดเทียบท่ากันมาก ต่อมาใน พ.ศ. 2091 ในรัชสมัยพระมหาจักรพรรดิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นเมืองท่าจีนที่ระดมพลแถบหัวเมืองชายทะเล แล้วเปลี่ยนชื่อเมืองท่าจีนเป็น "เมืองสาครบุรี" ครั้นในปี พ.ศ. 2247 พระพุทธเจ้าเสือได้เสด็จประทับเรือพระที่นั่งเอกชัยประพาสทางชลมารคเข้ามาในคลองโคกขาม ซึ่งเป็นคลองที่คดเคี้ยว พันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นผู้ถือท้ายเรือพระที่นั่งไม่สามารถบังคับเรือได้ เรือจึงชนกิ่งไม้หัวเรือหัก ทำให้พันท้ายนรสิงห์ถูกประหารชีวิต เพราะต้องรักษากฎมณเฑียรบาล พระพุทธเจ้าเสือจึงทรงบัญชาให้ขุดคลองตัดความโค้งของคลองโคกขาม ซึ่งปากคลองทะลุแม่น้ำท่าจีน ตรงหน้าเมืองพอดี คลองนี้ขุดเสร็จในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ และได้พระราชทานนามว่า "คลองมหาชัย" ชาวบ้านจึงเรียกชื่อเมืองนี้ว่า "มหาชัย" ซึ่งมาเปลี่ยนเป็นสมุทรสาครในรัชกาลที่ 4
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เครื่องเบญจรงค์, อาหารทะเลแห้ง, กล้วยตาก, มะพร้าวน้ำหอม, องุ่น
ชมพู่, มะละกอ, กล้วย, ไม้ดอกไม้ประดับ, กล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 38 กิโลเมตร
สามารถนั่งรถจากสายใต้ใหม่สาย กรุงเทพ - สมุทรสาคร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปเรือสำเภาใหญ่แล่นอยู่ในทะเล
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" สัตบรรณ " Alstonia Scholaris R.Br.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 875.348 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม
ทิศใต้               : ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม และราชบุรี

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอกระทุ่มแบน
  3. อำเภอบ้านแพ้ว
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 034 )
ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 1 511-200
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม