หิ่งห้อย คลองผีหลอก สมุทรสงคราม

บ้านท้ายหาด รีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สมุทรสงคราม
 ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : หิ่ ง ห้ อ ย ( F i r e f l y ) : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon <- -

หิ่งห้อย ( Firefly )
อยู่ที่อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

หิ่งห้อย ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
พื้นที่โฆษณา ตรงกลุ่มเป้าหมาย เดือนละ 200 บาท
ข้อความไม่เกิน 4 บรรทัด
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

หิ่งห้อย มีขนาดโดยประมาณ กว้าง 0.6 เซ็นติเมตร และยาว 1 เซ็นติเมตร
 
 
    ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon

ภาพถ่าย หิ่งห้อย :-

หิ่งห้อย ณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ในการชมหิงห้อยต้องใช้เรือ ท่านสามารถใช้บริการได้ที่
เรือกินรี
เรือนชายแหลม บ้านพักและโฮมสเตย์
หรือท่านจะไปลงเรือที่ ตลาดน้ำอัมพวา


แนะนำโดย 08-1629-3354 โจ เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม
 

สถานที่ใกล้เคียง
ตลาดน้ำอัมพวา
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 2 อยู่ห่างจากตลาดน้ำอัมพวา 200 เมตร
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อยู่ห่างจากตลาดน้ำอัมพวา 15 กิโลเมตร

วัดอัมพวันเจติยาราม อยู่ติดกับอุทยาน ร.2 มีจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถที่งดงามมาก
 
พระพุทธรูปในโบสถ์
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จิตรกรรมฝาผนัง
จิตรกรรมฝาผนัง ( มดแดงผูกคอตาย )
 

สถานที่พักแรม :-

บ้าน อัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา ( Baan Amphawa )


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
ชมรมท่องเที่ยวสมุทรสงคราม โทร 08-1855-1684
เทศบาลตำบลอัมพวา โทร. 034-751351

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายธนบุรี - ปากท่อ ( ทางหลวงหมายเลข 35 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงคราม ถึงหลักกิโลเมตรที่ 63 ทางด้านซ้ายมือจะมีสะพานเพื่อขับวนเข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสงคราม ลงจากสะพานขับตรงไป แล้วเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดง ขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย ( จะมีป้ายบอกทางไปอุทยาน ร.2 ติดไว้ตามทางแยก ) เมื่อเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไป จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางที่จะไปอุทยาน ร.2

จากตัวเมืองสมุทรสงครามถึงทางแยกเข้าอุทยาน ร.2 ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน ประมาณ 8 กิโลเมตร เมื่อถึงทางแยกให้เลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไป ( พบทางแยกซ้ายมือไม่ต้องเลี้ยว ขับตรงไป ข้ามสะพานปูน ) ประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึง อุทยาน ร.2 ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน

.. ก่อนถึงอุทยาน ร.2 ก็คือ วัดอัมพวันเจติยาราม ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน ( วัดอัมพวันเจติยารามอยู่ติดกับอุทยาน ร.2 )


หมายเหตุ :- จอดรถไว้ที่ วัดอัมพวันเจติยาราม แล้วเดินไปตลาดน้ำอัมพวา นะครับ...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

ข้อมูลจาก นักเดินทาง 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม