สมุทรสงคราม ( แม่กลอง )


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สมุทรสงคราม "เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

 • โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง
 • วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม)
 • หิ่งห้อย ( Firefly )
 • ดอนหอยหลอด
 • ตลาดน้ำอัมพวา
 • เรือกินรี : ล่องเรือชมแม่น้ำแม่กลอง
 • อุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 2
 • นาเกลือ หลักกิโลเมตร 49 ถนนพระราม 2

 • สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
   

 • ดอนหอยหลอด ภาพโดย นักเดินทาง
  แนะนำที่เที่ยวให้เรา

  ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


  ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
  มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
  ฝากข่าว
  โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
  โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
  ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
  : : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
  เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
  ตั้งกระทู้ใหม่
   
  : : : จังหวัดสมุทรสงคราม : : :
  ข้อมูลทั่วไป :
  สมุทรสงคราม เป็นเมืองเก่าแก่ ไม่ปรากฎหลักฐานว่าตั้งขึ้นเมื่อไหร่ เดิมเข้าใจว่าเป็นแขวงหนึ่งของจังหวัดราชบุรี เรียกสมุทรสงครามว่า "สวนนอก" ครั้นต่อมาในราวปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกออกจากจังหวัดราชบุรี เรียกว่า "เมืองแม่กลอง"
   
  Top
  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
  ส้มโอบางกระพ้อม, ส้มเขียวหวานบางแก้ว, องุ่นดอนมะโนรา, ลิ้นจี่
  น้ำปลา, เกลือสินเธาว์, อาหารทะเล, กะปิคลองโคน, น้ำตาลมะพร้าว
   
  เส้นทางคมนาคม
  ห่างจากกรุงเทพฯ 63 กิโลเมตร
  สามารถนั่งรถจากสายใต้ใหม่สาย กรุงเทพ - สมุทรสงคราม
   
  ตราประจำจังหวัด
  รูปกลองใหญ่ลอยอยู่ในน้ำ
  Top
  ต้นไม้ประจำจังหวัด
  " จิกเล " Barringtonia Asiatica Kurz.
   
  อาณาเขต

  มีพื้นที่ 416.852 ตารางกิโลเมตร

  ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี
  ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี และอ่าวไทย
  ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี และราชบุรี
  ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร

  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภออัมพวา
  3. อำเภอบางคนที
  Top

  หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 034 )
  ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 1 511-200
  แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

  - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - -- - - :- - -- - - - - : - - - - - - - : -
  ค้นหาคำว่า :
  Add Web
   
  -:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

   บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

  ส่งและดูภาพทั่วไทย
  ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

  ส่งการ์ดท่องเที่ยว
  ส่งการ์ดท่องเที่ยว

  ปฏิทินท่องเที่ยว
  ปฏิทินท่องเที่ยว

  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

  เล่าเรื่องเที่ยว
  เล่าเรื่องเที่ยว

  - - - - - - - - - - - - - - - -

   

   
  Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม