โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

เรือนปณาลี ที่พักริมแม่น้ำ

วันเดียวเที่ยว 6 สถานที่..สมุทรสงคราม + ราชบุรี

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สมุทรสงคราม
 ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : โ บ ส ถ์ ป ร ก โ พ ธิ์ วั ด บ า ง กุ้ ง : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon <- -

โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

หลวงพ่อพุทธนิลมณี โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

โบสถ์ปรกโพธิ์ ตั้งอยู่ที่บริเวณวัดบางกุ้ง หมู่ที่ 4 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

" วัดบางกุ้ง "
... 1. อุโบสถปรกโพธิ์
... 2. อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
... 3. สวนเทิดพระเกียรติ ร.9
... 4. สระน้ำโบราณ 400 ปี
... 5. โบราณวัตถุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับค่ายบางกุ้ง

 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
    ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon

ภาพถ่ายโบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง :-
โบสถ์ปรกโพธิ์ โบสถ์ปรกโพธิ์
โบสถ์ปรกโพธิ์ หลวงพ่อพุทธนิลมณี
หลวงพ่อพุทธนิลมณี โบสถ์ปรกโพธิ์
 

สถานที่พักแรม :-


เรือนปณาลีที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
วัดบางกุ้ง หมู่ที่ 4 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทรศัพท์ 034-761631

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
ขอเริ่มจาก ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

จากตลาดน้ำดำเนินสะดวก ขับตรงไปประมาณ 600 เมตร จะพบทางแยก ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ แล้วขับตรงไปประมาณ 4.7 กิโลเมตร ( 4.7 กิโลเมตรนี้ทางจะเป็นทางโค้ง คด เป็นส่วนมากนะครับ ) จะพบทางแยก ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ ( ถ้าเลี้ยวขวาจะไป อาสนวิหารพระแม่บังเกิด ) เมื่อเลี้ยวซ้ายมือแล้วขับตรงไปประมาณ 50 เมตร จะพบทางแยก ให้ท่านเลี้ยวขวามือ จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 700 เมตร ( ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำ ) จะพบทางแยก ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 5.7 กิโลเมตร ก็จะถึง โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะหรือเปล่า
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - -- - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม