สระบุรี

ทุ่งทานตะวันลพบุรี สระบุรี + เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สระบุรี พระพุทธบาทลือนาม แหล่งน้ำอุดม นมเนื้อมากมาย
หลากหลายโรงงาน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี มีมะม่วงเลิศรส งามบรรเจิดธรรมชาติ
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดสระบุรี : : :
ข้อมูลทั่วไป :
สระบุรี เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งแต่โบราณ สันนิษฐานว่า คงตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2091 ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

สระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบน ซึ่งมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งในด้านโบราณวัตถุสถานทางศาสนา สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
นมไทย - เดนมาร์ก, กะหรี่ปั๊บ, เนื้อหวาน, เนื้อเค็ม, ข้าวเสาไห้, ผ้าทอ
หินอ่อน, ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง, เสื่อกก, มะม่วงหนองแซง, ส้มเขียวหวาน
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 108 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รอยมณฑปรอยพระพุทธบาทจำลอง
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" ตะแบก " Lagerstroemia Flonbunda Jack.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 3,579.436 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ         : ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี
ทิศใต้             : ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และนครนายก
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรี

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอแก่งคอย
 3. อำเภอหนองแค
 4. อำเภอหนองแซง
 5. อำเภอมวกเหล็ก
 6. อำเภอบ้านหมอ
 7. อำเภอพระพุทธบาท
 8. อำเภอเสาไห้
 9. อำเภอหนองโดน
 10. อำเภอดอนพุด
 11. อำเภอวังม่วง
 12. อำเภอวิหารแดง
 13. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 036 )
ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 6 (035) 246-076-7
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม