วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สระบุรี

ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท|โรงแรม ลพบุรีอินน์

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สระบุรี
 ส ร ะ บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : วั ด พ ร ะ พุ ท ธ บ า ท ร า ช ว ร ม ห า วิ ห า ร : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
อยู่ที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

พระพุทธบาท ประดิษฐานอยู่ในมณฑปบนไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรี อำเภอพระพุทธบาท รอยพระพุทธบาทค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ทุกๆ ปีจะมีงานเทศกาลนมัสการพระพุทธบาท โดยจัดปีละ 2 ครั้งคือ ตั้งแต่วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3และตั้งแต่วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 4
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ประเพณีตักบาตรดอกไม้
- http://www.watphrabuddhabat.com วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจากวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร :-
วัดพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท เคาะระฆัง
วัดพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท    
 

ภาพถ่ายจากวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร :- ภายในมณฑป
รอยพระพุทธบาท รอยพระพุทธบาท รอยพระพุทธบาท ปิดทองพระพุทธบาท

... รอยพระพุทธบาท..ประดิษฐาน..อยู่ภายใน..มณฑป...
 

ภาพถ่ายจากวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร :- วันมาฆะบูชา
วัดพระพุทธบาท ไหว้พระ นมัสการ
พระพุทธบาท
ต่อแถวปิดทอง
พระพุทธบาท
ประตูทางเข้ามณฑป ภายในมณฑป ภายในมณฑป ปีหน้ามาใหม่

... วันมาฆะบูชา..ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ...
 

สถานที่พักแรม :-

  ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

  โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

  โรงแรม เกี่ยวอัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดสระบุรี คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

ร้านขนม :-


กระหรี่ปั๊บ คุณเจี๊ยบ กระหรี่ปั๊บ คุณเจี๊ยบ

จำหน่าย กระหรี่ปั๊บ & พายสับปะรด
เวลาเปิด 05.30 - 21.00 น. ทุกวัน
212 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว
อ.เมือง จ.สระบุรี


ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์
036-220118 , 086-6655154
081-3637360

 

ร้านอาหารในจังหวัดสระบุรี
ร้านอาหารในจังหวัดอื่น ๆ คลิกที่นี่
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-

จากห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 28.9 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไป ประมาณ 1 กิโลเมตร
ก็จะถึง วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร


... ระยะทางจากตัวเมืองสระบุรี - แยกขวาไปจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 16 กิโลเมตร
... ระยะทางจากตัวเมืองสระบุรี - แยกซ้ายเข้าวัดพระพุทธบาท ฯ ประมาณ 28.9 กิโลเมตร
... ระยะทางจากตัวเมืองสระบุรี - ตัวเมืองลพบุรี ประมาณ 46 กิโลเมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

ทางรถโดยสารประจำทาง :-
จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 นั่งรถปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-ลพบุรี แล้วไปลงที่อำเภอพระพุทธบาท จากนั้นต่อรถสองแถวเข้าวัดพระพุทธบาท ฯ

หมายเหตุ : -
......จากขนส่งหมอชิต 2 ผมนั่งรถ ป.2 ถึง อำเภอพระพุทธบาท ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 45 นาที
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม