อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย สระบุรี

โรงแรม เกี่ยวอัน ( Kyo-Un Hotel )

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สระบุรี
 ส ร ะ บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ พ ร ะ พุ ท ธ ฉ า ย : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย
มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ป่าเขาสามหลั่นอยู่ใกล้กรุงเทพฯ มาก มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ สภาพธรรมชาติป่าเขา น้ำตกที่สวยงาม โดยเฉพาะน้ำตกเขาสามหลั่น ซึ่งนักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดี ทางคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปกลับได้ในวันเดียว มีเนื้อที่ประมาณ 44.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,856.25 ไร่

ทางเดินสู่น้ำตกสามหลั่น ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... ปลายเดือนกรกฎาคม - ต้นเดือนตุลาคม น้ำตกมีความสวยงามมาก ( หน้าแล้งไม่ค่อยมีน้ำ )
 

ประวัติความเป็นมา :-
แต่เดิมอุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย ได้รับการจัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกสามหลั่น อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพระพุทธฉายทั้งหมด มีเนื้อที่ 24 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,000 ไร่ ในความรับผิดชอบของป่าไม้เขตสระบุรี ต่อมาเมื่อกรมป่าไม้จัดตั้งเขตอุทยานแห่งชาติขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ. 2517 จึงได้โอนวนอุทยานน้ำตกสามหลั่นมาขึ้นกับกองอุทยานแห่งชาติเดิม ซึ่งในอดีตป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้ใช้พื้นที่นี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ ทำหลุมหลบภัย มีการตัดไม้ ทำฟืน ทำถ่าน หุงหาอาหาร และทำถนน ทำให้ป่าธรรมชาติบางส่วนถูกทำลายลง ในปี พ.ศ. 2503 จึงได้เริ่มทำการปลูกป่าทดแทนให้สภาพป่าฟื้นตัวขึ้นมา และเมื่อได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติทำให้สภาพป่าฟื้นตัวมากยิ่งขึ้น

ต่อมากรมป่าไม้ได้มีบันทึก ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ให้กองอุทยานแห่งชาติ ( เดิม ) พิจารณาป่าพระพุทธฉาย กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติเดิม จึงให้วนอุทยานน้ำตกสามหลั่น โดย นายวิสูตร คำวงษ์ นักวิชาการป่าไม้ 4 ทำการสำรวจ ซึ่งวนอุทยานฯ ได้มีหนังสือที่ กส 0808(วสล)/30 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2519 รายงานผลการสำรวจว่าบริเวณป่าพระพุทธฉายเป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร สภาพป่าสมบูรณ์ดี มีน้ำตกที่สวยงาม และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด เหมาะที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติเดิม กรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2519 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 เห็นสมควรให้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าพระพุทธฉายและน้ำตกสามหลั่น ในท้องที่ตำบลหนองนาก ตำบลห้วยทราย ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง ตำบลบ้านลำ ตำบลหนองเรือ อำเภอวิหารแดง และตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2524 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 26 ของประเทศไทย

กองอุทยานแห่งชาติเดิม กรมป่าไม้ ได้ทำพิธีเปิดป้ายอุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2525 โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ ) เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 อธิบดีกรมป่าไม้ ( ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมราชการและได้แนะนำว่าควรเปลี่ยนชื่อ อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น เป็น อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย โดยกรมป่าไม้พิจารณาแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์และสภาพของพื้นที่ จึงเปลี่ยนชื่อ อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น เป็น อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย โดยได้ประกาศในหนังสือกรมป่าไม้ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2543

 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

น้ำตกสามหลั่น เป็นลานหินกว้างวางเรียงซ้อนกันเป็นสามชั้น ลดหลั่นกันอย่างละชั้น สูงประมาณ 5 เมตร ในบริเวณน้ำตกมีโต๊ะ ม้านั่ง ไว้สำหรับนั่งเล่น ชมน้ำตก ชมธรรมชาติ เหมาะสำหรับการไปพักผ่อนหย่อนใจ

น้ำตกโพธิ์หินดาด

น้ำตกโตนรากไทร
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่ มีที่ราบในหุบเขา ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ เขาครก มีความสูงประมาณ 329 เมตร จากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นตัวเมืองสระบุรี และอำเภอใกล้เคียงได้อย่างชัดเจน ป่าแห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกหลายแห่ง เป็นต้นน้ำลำธารที่ไหลไปหล่อเลี้ยงไร่นาของราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง สภาพของดินเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย หินชั้นล่างเป็นพวกหินดินดาน
 

สภาพภูมิอากาศ :-
แบ่งเป็น 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศจะร้อนอบอ้าว
ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน จะมีฝนตกชุก
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม - มกราคม อากาศเย็นสบาย
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ และ ป่าเต็งรัง

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้แดง ประดู่ พลวง เต็ง รัง ตะเคียนทอง มะค่า ตะแบก เป็นต้น และพันธ์ไม้อื่นๆ ที่ทำการสำรวจไว้กว่า 800 ชนิด
ไม้พื้นล่าง เป็นพวกไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ตลอดจนหวาย กล้วยไม้ และน้ำผึ้ง
 

สัตว์ป่า :-
สำหรับสัตว์ที่มีอาศัยอยู่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น ไก่ฟ้า ไก่ป่า เก้ง กระจง ลิง หมูป่า กระรอก กระแต และ นกชนิดต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทร ซึ่งคาดว่าจะสูญพันธุ์ไปแล้ว
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย มีบ้านพัก และสถานที่กางเต็นท์ ไว้บริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-225171-2


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
.... จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 70.2 กิโลเมตร ( ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 101 - 102 ) จากนั้นกลับรถ ( U - Turn ) หลังจากกลับรถแล้วให้พยายามชิดเลนซ้ายสุด แล้วขับตรงไปประมาณ 800 เมตร จากจุดกลับรถ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 3042 ( เส้นทางเดียวกันกับวัดพระพุทธฉาย ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปประมาณ 4.5 กิโลเมตร ก็จะถึง อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย

ทางรถโดยสารประจำทาง
... เดินทางโดยรถประจำทางไปจังหวัดสระบุรี แล้วเหมารถรับจ้างไปยังอุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม