สตูล


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สตูล "ตะรุเตา ไก่ดำ จำปาดะ คนใจพระ งามเลิศ เชิดสตูล"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


น้ำตกโตนปลิวชั้นที่ 5 ภาพโดย ภูริชญา ทลาไธสง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดสตูล : : :
ข้อมูลทั่วไป :

สตูล ในปี พ.ศ. 2381 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้สตูลขึ้นกับมณฑลไทรบุรี ครั้นปี พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้จัดเมืองปะลิสรวมเข้าไปอีกเมืองหนึ่ง กระทั่งปี พ.ศ. 2451 อังกฤษยึดไทรบุรีกับปะลิสให้ไปอยู่กับมาเลเซีย ไทยจึงเหลือแต่สตูล อยู่เพียงเมืองเดียว
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
หัตถกรรมจักสาน, ไม้กวาด, ไก่ดำ, จำปาดะ
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
พระสมุทรเทวารักษ์ ประทับบนแท่นศิลา
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" กระซิก " Dalbergia Parvifiora Boxb.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 2,478 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง
ทิศใต้               : ติดต่อกับช่องแคบมะละกา
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และมาเลเซีย
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับช่องแคบมะละกา

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอควนกาหลง
  3. อำเภอละงู
  4. อำเภอทุ่งหว้า
  5. อำเภอควนโดน
  6. อำเภอท่าแพ
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 กิ่งอำเภอ คือ
  1. กิ่งอำเภอมะนัง
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 074 )
ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 1 243-747, 238-518
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม