สิงห์บุรี


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สิงห์บุรี "ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

พระนอนจักรสีห์ ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดสิงห์บุรี : : :
ข้อมูลทั่วไป :

สิงห์บุรี เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ด้วยเรื่องราวของชาวบ้านบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีตั้งเมื่อ พ.ศ. 2438 ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงให้ยุบเมืองเล็กๆ 3 เมืองที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือจังหวัดอ่างทองขึ้นไป คือ เมืองสิงห์บุรี, เมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี เป็นอำเภอ แล้วตั้งเมืองใหม่ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านตะวันตกที่ตำบลบางพุทรา แล้วพระราชทานนามว่า "เมืองสิงห์บุรี"
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ปลาช่อนเผาแม่ลา, กุนเชียง, ขนมเปี๊ยะ, กระยาสารท
หมูหยอง, เนื้อทุบ, หมูทับ, ซาลาเปาแม่สายใจ
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 142 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปกำแพงค่ายพร้อมด้วยป้อมเชิงเทิน (ค่ายบางระจัน)
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" มะกล่ำต้น " Adenanthera Pavonina Linn.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 822 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดชัยนาท และนครสวรรค์
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดชัยนาท และสุพรรณบุรี

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภออินทร์บุรี
  3. อำเภอบางระจัน
  4. อำเภอพรหมบุรี
  5. อำเภอค่ายบางระจัน
  6. อำเภอท่าช้าง
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 036 )
ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 7 422-768-9
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม