สงขลา


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สงขลา "นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


ทะเลสาบสงขลา ภาพโดย ...
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดสงขลา : : :
ข้อมูลทั่วไป :

สงขลา เป็นเมืองเก่าแก่มาก เคยทำการค้าติดต่อกับจีนมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 12 และรุ่งเรืองมากในศตวรรษที่ 18 ในอดีตนั้นสุโขทัยเคยยกทัพไปตีเมืองสงขลา ย่อมแสดงให้เห็นว่าสงขลาเกิดก่อนสุโขทัย ในรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททองแห่งอยุธยา สงขลาเข้มแข็งขึ้นถึงขนาดแยกตัวเป็นอิสระไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นใคร ศาลหลักเมืองสงขลาตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2385 ณ ที่ตั้งปัจจุบัน โดยไม่มีการโยกย้ายไปไหน

สงขลา เป็นเมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภาคใต้ มีหาดใหญ่เป็นศูนย์การค้าและการคมนาคมของภาคใต้ อันเปรียบเสมือนประตูบ้านของไทยสำหรับชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เดินทางมาสู่ประเทศไทย มีท่าเรือที่ใหญ่ และสวยงาม ดินแดนแห่งทะเลสาบ รวมทั้งเกาะและชายหาดที่สวยงาม
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
รูปหนังตะลุง, เมล็ดมะม่วงหิมพานต์, ลูกหยี
ผ้าทอเกาะยอ, กุ้งแห้ง, ข้าวเกรียบกุ้ง
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 950 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
หอยสังข์วางบนพานแว่นฟ้า
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" สะเดาเทียม " Azardirachta Excelsa (Jack) Jacobs.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 7,395 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดยะลา และสหพันธ์มาเลเซีย
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดปัตตานี และทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอจะนะ
 3. อำเภอหาดใหญ่
 4. อำเภอนาทวี
 5. อำเภอระโนด
 6. อำเภอรัตภูมิ
 7. อำเภอสะบ้าย้อย
 8. อำเภอควนเนียง
 9. อำเภอสะเดา
 10. อำเภอสทิงพระ
 11. อำเภอสิงหนคร
 12. อำเภอกระแสสินธุ์
 13. อำเภอนาหม่อม
 14. อำเภอบางกล่ำ
 15. อำเภอเทพา
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 074 )
ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 1 243-747, 238-518
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม