ศรีสะเกษ


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษแดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี
มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


ผามออีแดง ภาพโดย Lalida Kittivinichnun
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดศรีสะเกษ : : :
ข้อมูลทั่วไป :
ศรีสะเกษ เป็นดินแดนแห่งขอมโบราณ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวๆ ปี พ.ศ. 1545-1592 มีชื่อเดิมว่า "ขุขันธ์" ต่อมา พ.ศ.2325 พระภักดีภูธรสงครามได้แยกออกมาตั้งเมืองแห่งใหม่ทางเหนือของขุขันธ์ ชื่อ "เมืองศรีสะเกษ" พ.ศ. 2474 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยกฐานะเมืองศรีสะเกษขึ้นเป็นจังหวัด ยกขุขันธ์เป็นอำเภอ

ศรีสะเกษ ตั้งอยู่ในภาคอีสานตอนล่าง เป็นที่ตั้งของพระวิหารที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถานที่สำคัญ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผ้าไหม และผ้าฝ้ายขิต ทอกันมากที่กิ่งอำเภอบึงบูรพ์ และอำเภออุทุมพรพิสัย
สินค้าหัตถกรรม เช่น ครุเกวียนน้อย, ตะกร้า, กระเป๋าจักสาน
สินค้าประเภทอาหารการกิน เช่น ไข่เค็มที่อำเภอไพรบึง, หอมแดง, กระเทียม
และกระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 600 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปปราสาทหินวัดสระกำแพง
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" ลำดวน " Melodorum Fruticosum Lour.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 5,842 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดยโสธร และร้อยเอ็ด
ทิศใต้               : ติดต่อกับเทือกเขาพนมดงรัก เขตแดนไทยกับกัมพูชา
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอกันทรารมย์
 3. อำเภอกันทรลักษ์
 4. อำเภอราษีไศล
 5. อำเภออุทุมพรพิสัย
 6. อำเภอขุนหาญ
 7. อำเภอไพรบึง
 8. อำเภอปรางค์กู่
 9. อำเภอยางชุมน้อย
 10. อำเภอห้วยทับทัน
 11. อำเภอขุขันธ์
 12. อำเภอโนนคูณ
 13. อำเภอศรีรัตนะ
 14. อำเภอภูสิงห์
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอบึงบูรพ์
 2. กิ่งอำเภอน้ำเกลี้ยง
 3. กิ่งอำเภอวังหิน
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 045 )
ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 243-770
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม