กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุโขทัย มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา
งามตาผ้าตีนจก สังคโลก ทองโบราณ สักการแม่ย่า พ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
 สุ โข ทั ย
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ศ รี สั ช น า ลั ย : : :
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอศรีสัชนาลัยและอำเภอทุ่งเสลี่ยง จังหวัดสุโขทัย เมืองเชลียงหรือศรีสัชนาลัย ได้ชื่อว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นที่รวมของโบราณวัตถุ สถานที่ล้ำค่าและแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร วัดนางพญา แก่งหลวง เตาทุเรียง ซึ่งเป็นเตาเผาเครื่องสังขโลก ยังเป็นที่ตั้งอุทยานแห่งชาติตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อรักษาสภาพป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าสวยงามเป็นมรดกของชาติสืบไปอีกด้วย มีเนื้อที่ประมาณ 213.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 133,250 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือถึงกรมป่าไม้ ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2519 และหนังสือสำนักเลขาธิการนายักรัฐมนตรี ที่ สร 0107/1348 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2519 นำส่งหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2519 ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชประสงค์ สงวนป่า บริเวณตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งในบริเวณนี้ประกอบด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่านานาชนิด ราษฎรในแถบนี้และใกล้เคียงได้รับความสมบูรณ์จากน้ำที่เกิดจากพื้นที่ต้นน้ำลำธารในพื้นที่ป่าแห่งนี้ กรมป่าไม้ ควรสงวนไว้เป็นวนอุทยาน ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ( พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ) ได้พิจารณาแล้ว มีบัญชาให้ดำเนินการตามพระราชประสงค์

กรมป่าไม้ จึงได้ประชุมผู้แทนกองต่างๆ พิจารณาเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2519 และมีหนังสือลับด่วนมาก ที่ กส 0804/32 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ให้กองจัดการป่าไม้ กองอุทยานแห่งชาติและกองอนุรักษ์สัตว์ป่า แต่งตั้งผู้แทนของกองออกไปร่วมกับป่าไม้เขตตาก และจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการตรวจสอบป่าโครงการแม่สิน - แม่สาน ( สท.1 ) ซึ่งเป็นพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งคณะทำงานอันประกอบด้วย นายประสิทธิ์ อุเทนสุต ป่าไม้เขตตาก นายทิพย์ ธิยะใจ ป่าไม้จังหวัดสุโขทัย นายโกศล สุดแสวง ผู้แทนกองจัดการป่าไม้ นายแสวง ราวีศรี ผู้แทนกองอนุรักษ์สัตว์ป่า และนายเชาวลิต เลิศชยันตี ผู้แทนกองอุทยานแห่งชาติ ร่วมกันตรวจสอบและเห็นควรให้จัดป่าแห่งนี้บางส่วนเป็นอุทยานแห่งชาติ เฉพาะในพื้นที่ป่า ส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธาร กรมป่าไม้จึงมีคำสั่งที่ 474/2519 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2519 ให้ นายวิจารณ์ สาระนาค นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปทำการสำรวจเบื้องต้นสภาพโครงการป่าโครงการแม่สิน - แม่สาน ซึ่งได้รับรายงาน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ว่า พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเหมาะสมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติได้ จึงมีคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 649/25020 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2520 ให้ นายณัฏฐ์ นาวาเจริญ พนักงานป่าไม้ 3 ไปทำการสำรวจและจัดตั้งป่าแม่สิน - แม่สาน ( สท.1 ) เป็นอุทยานแห่งชาติ ปรากฎว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพป่า เป็นต้นน้ำลำธาร พันธุ์ไม้มีค่าและสัตว์ป่านานาชนิด น้ำตกหลายแห่ง ตลอดจนทัศนียภาพที่สวยงามมากมาย ตามรายงาน ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2520 กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2521 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เห็นชอบให้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ และให้ใช้ชื่อว่า " อุทยานแห่งชาติศรีชนาลัย " โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่สิน - ป่าแม่สาน ป่าแม่สูงฝั่งซ้าย และป่าแม่ท่าแพ ในท้องที่ตำบลแม่ล้น ตำบลแม่สำ ตำบลบบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย และตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 70 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 25 ของประเทศไทย
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

น้ำตกตาดดาว มีต้นกำเนิดจากห้วยแม่ท่าแพ ตกผ่านหน้าผาสูงประมาณ 30 เมตร มีถึง 3 ชั้น เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก ชั้นล่างสุดเป็นแอ่งน้ำลึก น้ำตกแห่งนี้อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 3 กิโลเมตร

น้ำตกตาดเดือน เป็นน้ำตกที่สูงประมาณ 10 เมตร ลำน้ำไหลคดเคี้ยวตกลงแอ่งน้ำลึก สามารถลงเล่นน้ำได้ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเพียง 300 เมตร

โป่งน้ำเดือด อยู่ห่างจากบ้านป่าคาประมาณ 500 เมตร น้ำใสสะอาด มีลักษณะเหมือนเดือดตลอดเวลา แต่มีกลิ่นคล้ายแก๊สไข่เน่าระเหยออกมาด้วย ปัจจุบันถูกทำลายไปแล้วโดยพวกเหมืองแร่ เหลือแต่น้ำอุ่นในฤดูหนาว

น้ำตกห้วยทรายขาว เกิดจากลำห้วยทรายขาว มี 7 ชั้น ลดหลั่นกันไป อยู่ใจกลางหุบเขาและแมกไม้อันสงบเงียบ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 3 กิโลเมตร

ถ้ำธาราวสันต์ รอบบริเวณพบพรรณไม้และสัตว์ป่าได้ทั่วไป เช่น จันทน์ผา เลียงผา เป็นต้น ชมความงามกับ หินงอกหินย้อย ภายในถ้ำ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 1.5 กิโลเมตร

ถ้ำค้างคาว เป็นถ้ำสวยงามมาก เป็นที่อยู่อาศัยของ ค้างคาวนับแสนตัว อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 20 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม น่าสนใจอีกหลายแห่ง น้ำตกห้วยผาจ่อ และจุดชมวิวเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามบนสันป่าคา หลวงดอยแม่วังช้าง
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
สภาพทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อน บางตอนเป็นภูเขาหิน มีหน้าผาสูงทางทิศตะวันตกของพื้นที่ ซึ่งเป็นภูเขาสูง เช่น ดอยแม่วังช้าง ดอยแม่มอก มีแนวติดต่อกันจากเหนือจรดใต้ ลักษณะเป็นรูปปีกกางรอบพื้นที่ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 300 - 1,200 เมตร โดยพื้นที่มีความลาดชัน ซึ่งเป็นข้อดีข้อหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการแผ้วถางป่ายึดครองพื้นที่ เพื่อทำการเกษตรกรรมของราษฎรรอบพื้นที่ เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยหลายสาย เช่น ห้วยทรายขาว ห้วยแม่ท่าแพ ห้วยแม่สาน ห้วยผาจ่อ และห้วยมะนาว เป็นต้น มีที่ราบตามริมห้วยช้างและบริเวณริมฝั่งแม่น้ำยม
 

สภาพภูมิอากาศ :-
มีลักษณะอากาศคล้ายคลึงกันกับท้องถิ่นใกล้เคียงของจังหวัดในภาคเหนือ

ฤดูร้อน ค่อนข้างร้อน
ฤดูฝน จะมีฝนตกชุก
ฤดูหนาว จะมีอากาศหนาวจัด โดยเฉพาะระหว่างเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าประกอบไปด้วย

ป่าเบญจพรรณ Dry Mixed Decidous Forest
..... มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 93.40 ของพื้นที่อุทยานฯ พบมากในที่ลาดชัน ลาดเขา ริมห้วย
พันธุ์ไม้ที่พบมาก ได้แก่ กระเบา สัก คอแลน ชมพู่ป่า แดง มะค่าโมง ไผ่เอี๊ยะ เป็นต้น

ป่าเต็งรัง Drydipterocarp Forest
..... มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 4.72 ของพื้นที่อุทยานฯ
พันธุ์ไม้ที่พบมาก ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ ตะแบก ตะคร้อ เป็นต้น

ป่าดิบเขา Hill Evergreen Forest
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ก่อเดือย ก่อนก ยางแดง เหมือด เป็นต้น
 

สัตว์ป่า :-
เนื่องจากอุทยานฯ มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน และมีแม่น้ำลำห้วยมากมาย จึงทำให้สัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่

สัตว์ป่าที่พบเห็นบ่อย ได้แก่ กระแตเหนือ หมูป่า เต่าเหลือง นกเขาใหญ่ ลิง เสือไฟ กระรอกหลากสี นกจาบคาหัวสีส้ม เหยี่ยว ค้างคาว อีเห็นข้างลาย เป็นต้น

สัตว์ป่าที่สำคัญและหายาก ซึ่งยังพบในอุทยานฯ คือ เลียงผา อีเก้ง เม่น เต่าปูลู วัวแดง เสือโคร่ง นกกก ค่าง ชะนี เป็นต้น และที่มีจำนวนน้อยลงแล้ว คือ กระทิง ช้าง
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว ดังนี้
 
* ชื่อบ้านพัก ห้องพัก/ห้องน้ำ จำนวนคน บาท/คืน/หลัง สิ่งอำนวยความสะดวก
1 ริมธาร 2/2 8 1,600 มีเครื่องนอน
2 บ้านตาดฤาษี 1 1/1 4 800 มีเครื่องนอน
3 บ้านตาดฤาษี 2 1/1 4 800 มีเครื่องนอน
4 บ้านราชพฤกษ์ 1 1/1 4 800 มีเครื่องนอน
5 บ้านราชพฤกษ์ 2 1/1 4 800 มีเครื่องนอน
6 บ้านราชพฤกษ์ 3 1/1 4 800 มีเครื่องนอน
7 บ้านราชพฤกษ์ 4 1/1 4 800 มีเครื่องนอน
8 บ้านชมวิว 3/2 6 1,200 มีเครื่องนอน

หมายเหตุ :-
หากปรากฏว่ามีผู้เข้าพักแรมเกินจำนวนที่กำหนด ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่พักสำหรับจำนวนที่เกินอีก ในอัตราคนละ 100 บาท/คน/คืน โดยไม่มีเครื่องนอนหรือของใช้อื่นๆ เพิ่มอีก
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ต่อ 724 หรือ 725

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตู้ ปณ. 10 อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 0-5561-9214-5


หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
เส้นทางที่ 1 ..... เริ่มจากอำเภอเมืองตามถนนหมายเลข 12 เลี่ยงเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร แล้ว เลี้ยวขวา ไปตามถนนหมายเลข 1113 มาถึงสี่แยกสารจิตรแล้ว เลี้ยวซ้าย ไปตามถนนหมายเลข 1294 เข้าสู่อุทยานแห่งชาติฯ รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 100 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 ..... เริ่มจากอำเภอเมืองมาตามถนนหมายเลข 101 ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร ถึงอำเภอศรีสัชนาลัย แล้ว เลี้ยวซ้าย ผ่านหน้าโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มาตาถนนหมายเลข 1035 ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร แล้ว เลี้ยวขวา ไปตามถนนหมายเลข 1294 เข้าสู่อุทยานแห่งชาติฯ ระยะทางรวมประมาณ 122 กิโลเมตร
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม