อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2553

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุพรรณบุรี
 สุ พ ร ร ณ บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อนุสรณ์ดอนเจดีย์ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

อนุสรณ์ดอนเจดีย์
อยู่ที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสร้างขึ้น เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า ค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2456 ในสภาพยอดหักชำรุดเหลือแต่ฐาน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2495 รัฐบาลได้บูรณะเจดีย์ขึ้นมาใหม่ โดยสร้างองค์ใหม่ครองเจดีย์เดิมไว้ และหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับอยู่บนคอช้าง ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระเจดีย์

อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ทุกปีจะมีงานฉลองอนุสาวรีย์ ในวันที่ 18 มกราคม ซึ่งถือเป็นวันกองทัพไทย มีการแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การละเล่นพื้นเมืองและการออกร้านสมโภชต่างๆ เป็นเวลา 7 วัน 7 คืน
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -

ภายใน อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จะมี นิทรรศการถาวร จัดแสดงไว้ภายในองค์เจดีย์
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากอนุสรณ์ดอนเจดีย์ :- ภายนอกอนุสรณ์ดอนเจดีย์
อนุสรณ์ดอนเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวร ภาพสลักที่ฐาน ภาพสลักที่ฐาน
ปืนใหญ่      
 

ภาพถ่ายจากอนุสรณ์ดอนเจดีย์ :- ภายในอนุสรณ์ดอนเจดีย์
สมเด็จพระนเรศวร อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ภาพวาด นิทรรศการถาวร
หุ่นจำลองการสู้รบ หุ่นจำลองการสู้รบ หุ่นจำลองการสู้รบ หุ่นจำลองการสู้รบ

... รูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช..ไม่อนุญาต..ให้ปิดทององค์ท่าน..นะครับ...
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
ขอเริ่มจาก วัดป่าเลไลยก์

เส้นทางที่ 1 : ออกจากวัดป่าเลไลยก์ ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ จากนั้นขับตรงไปประมาณ 3.7 กิโลเมตร ท่านจะพบสามแยก ( แยกซ้ายไปจังหวัดนครปฐม ) ไม่ต้องเลี้ยว ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 24.1 กิโลเมตร ก็จะถึง อนุสรณ์ดอนเจดีย์

เส้นทางที่ 2 : ออกจากวัดป่าเลไลยก์ ให้ท่านเลี้ยวขวามือไปทางตัวเมือง ขับตรงไปประมาณ 3.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดชัยนาท ขับตรงไปประมาณ 1.7 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 340 จากนั้นขับตรงไปประมาณ 15.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายมือ เข้าถนนสาย 3038 จากนั้นขับตรงไปประมาณ 14.8 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายมือเข้าถนนสาย 322 จากนั้นขับตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึง อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - -- - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - -- - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม