หอคอยบรรหาร - แจ่มใส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

โรงแรม คุ้มสุพรรณ

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุพรรณบุรี
 สุ พ ร ร ณ บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ห อ ค อ ย บ ร ร ห า ร - แ จ่ ม ใ ส : : :
-->ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber-shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony<--

หอคอยบรรหาร - แจ่มใส
อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใน สวนเฉลิมภัทรราชินี มีความสูง 123 เมตร มีทั้งหมด 4 ชั้น โดยชั้นที่ 4 สูงประมาณ 72 เมตร

หอคอยบรรหาร - แจ่มใส ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เวลาเปิด - ปิดสวนเฉลิมภัทรราชินี และหอคอยบรรหาร - แจ่มใส
.... เปิดให้เข้าชมทุกวัน ( วันจันทร์ หยุด 1 วัน )
.... วันอังคาร - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.
.... วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.30 น.
 
อัตราค่าเข้าชมสวนเฉลิมภัทรราชินี
... ผู้ใหญ่ 10 บาท
... เด็ก 5 บาท

อัตราค่าขึ้นหอคอยบรรหาร - แจ่มใส
... ผู้ใหญ่ 30 บาท
... เด็ก 15 บาท

อัตราค่าขึ้นหอคอยบรรหาร - แจ่มใส ( หลังเวลา 18.00 น. )
... ผู้ใหญ่ 40 บาท
... เด็ก 20 บาท
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -

หอคอยบรรหาร - แจ่มใส มีทั้งหมด 4 ชั้น คือ

ชั้นที่ 1 เป็นจุดจำหน่ายบัตรชมทัศนียภาพ และขายของที่ระลึก

ชั้นที่ 2 เป็นจุดชมทัศนียภาพ และจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ชั้นที่ 3 เป็นจุดชมทัศนียภาพ และขายของที่ระลึก

ชั้นที่ 4 เป็นจุดชมทัศนียภาพ

หลังจากซื้อบัตรขึ้นหอคอยบรรหาร - แจ่มใส เรียบร้อยแล้ว ให้ไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะพาเราไปที่ลิฟท์ โดยลิฟท์จะพาเราไปที่ชั้นที่ 4 ก่อน หลังจากชมทัศนียภาพเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้เราเดินลงบันไดมารอลิฟท์ที่ชั้นที่ 3 จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาเราลงมาที่ชั้นที่ 2 และพาเราลงมาที่ชั้นที่ 1 ( สำหรับเวลาในการชมหอคอย แล้วแต่ท่านนะครับ ไม่มีเวลากำหนด เบื่อตอนไหนลงได้ทุกเวลา )
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber-shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจากหอคอยบรรหาร - แจ่มใส :- ภายนอกหอคอย
หอคอย หอคอย หอคอย หอคอย
หอคอย หอคอย น้ำพุ น้ำพุดนตรี
 

ภาพถ่ายจากหอคอยบรรหาร - แจ่มใส :- ภายในหอคอย
กล้องส่องทางไกล วิวมองจากหอคอย ภายในหอคอย ภายในหอคอย
วิวมองจากหอคอย กล้องส่องทางไกล ของที่ระลึก วิวมองจากหอคอย
วิวมองจากหอคอย วิวมองจากหอคอย วิวมองจากหอคอย วิวมองจากหอคอย
 

ภาพถ่ายจากสวนเฉลิมภัทรราชินี :-
สวนเฉลิมภัทรราชินี สวนเฉลิมภัทรราชินี สวนเฉลิมภัทรราชินี ศาลตายาย
 

สถานที่พักแรม :-

โรงแรม คุ้มสุพรรณ ( Khum Suphan Hotel )


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
สวนเฉลิมภัทรราชินี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร. 035-522721

 
Top

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
ขอเริ่มจาก วัดป่าเลไลยก์

ออกจากวัดป่าเลไลยก์ ให้ท่านเลี้ยวขวามือไปทางตัวเมือง ขับตรงไปประมาณ 3.3 กิโลเมตร จะพบไฟแดง จากนั้นให้ท่านขับตรงไปอีกประมาณ 300 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวา ที่ หอนาฬิกา เมื่อเลี้ยวขวาเรียบร้อยแล้ว ให้ขับตรงไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา ข้ามสะพาน ( เป็นสะพานข้ามคูน้ำ ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 600 เมตร ก็จะถึง สวนเฉลิมภัทรราชินี ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน จากนั้นขับรถเข้าไปจอดในสวนภัทรราชินี ( ค่าจอดรถคันละ 10 บาทสำหรับรถเก๋ง และรถกระบะ ) ก่อนเข้าไปจอดรถในสวนท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสวนและหอคอยก่อนนะครับ จากนั้นก็เดินเท้าเข้าไปยัง หอคอยบรรหาร - แจ่มใส

... ระยะทางจากวัดป่าเลไลยก์ - แยกซ้ายไปจังหวัดชัยนาท ประมาณ 3.3 กิโลเมตร
... ระยะทางจากวัดป่าเลไลยก์ - หอนาฬิกา ประมาณ 3.6 กิโลเมตร


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )

...หรือจะสอบถามเส้นทางจากสวนเฉลิมภัทรราชินี ได้โดยตรง
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


ข้อมูลจาก แผ่นพับของหอคอยบรรหาร - แจ่มใส
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม