สุพรรณบุรี


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง
รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

 • ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี
 • งานแห่เทียนพรรษา
 • ป่าสนสองใบ พุเตย ( จุดชมวิวทะเลหมอก )
 • หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
 • หอคอยบรรหาร - แจ่มใส
 • พระนอนหงาย Unseen in Thailand
 • อุโมงค์ปลา ( บึงฉวาก ) Unseen Thailand
 • วัดพระนอน
 • วัดไผ่โรงวัว
 • วัดป่าเลไลยก์
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
 • เมืองอู่ทอง
 • อนุสรณ์ดอนเจดีย์
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย
 • อุทยานแห่งชาติพุเตย

 • สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
   

 • หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ ภาพโดย นักเดินทาง
  แนะนำที่เที่ยวให้เรา

  ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


  ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
  มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
  ฝากข่าว
  โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
  โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
  ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
  : : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
  เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
  ตั้งกระทู้ใหม่
   
  : : : จังหวัดสุพรรณบุรี : : :
  ข้อมูลทั่วไป :
  สุพรรณบุรี เป็นเมืองสมัยโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500-3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ, ฟูนัน, อมราวดี, ทวารวดี, ศรีวิชัย

  สุพรรณบุรี เดิมมีชื่อเรียกว่า "ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ" หรือ "พันธุมบุรี" ตั้งอยู่ที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำท่าจีน แถบตำบลรั้วใหญ่ไปจรดตำบลวิหารแดง ต่อมาพระเจ้ากาแตได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำ แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้างวัดสนามไชยและบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการบวชจำนวน 2,000 คน จึงขนานนามเมืองใหม่ว่า "เมืองสองพันบุรี" ครั้นถึงสมัยพระเจ้าอู่ทองได้สร้างเมืองมาทางฝั่งใต้หรือทางตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ชื่อเมืองเรียกว่า "อู่ทอง" จวบจนสมัยขุนหลวงพะงั่ว เมืองจึงถูกเรียกว่า "สุพรรณบุรี" นับแต่นั้นเป็นต้นมา
   
  Top
  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
  เครื่องจักสานไม้ไผ่และหวาย, การทอผ้า
  ประเภทอาหาร คือ ขนมสาลี่, แห้วกระป๋อง, หน่อไม้กระป๋อง, เห็ดโคน, น้ำตาลทราย,
  เป็ดย่างน้ำผึ้ง, ไก่อบฟาง
   
  เส้นทางคมนาคม
  ห่างจากกรุงเทพฯ 110 กิโลเมตร
   
  ตราประจำจังหวัด

  ภาพชนช้างยุทธหัตถี ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า
  Top
  ต้นไม้ประจำจังหวัด
  " มะเกลือ " Disopyros Mollis Griff.
   
  อาณาเขต

  มีพื้นที่ 5,359.445 ตารางกิโลเมตร

  ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดชัยนาท และอุทัยธานี
  ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม
  ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดอ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี
  ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี

  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอเดิมบางนางบวช
  3. อำเภอบางปลาม้า
  4. อำเภอศรีประจันต์
  5. อำเภอสองพี่น้อง
  6. อำเภอสามชุก
  7. อำเภออู่ทอง
  8. อำเภอดอนเจดีย์
  9. อำเภอด่านช้าง
  10. อำเภอหนองหญ้าไซ
  Top

  หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 035 )
  ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 6 246-076-7
  แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

  - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - -- - - - :- - -- - - - - : - - - - - - - : -
  ค้นหาคำว่า :
  Add Web
   
  -:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

   บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

  ส่งและดูภาพทั่วไทย
  ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

  ส่งการ์ดท่องเที่ยว
  ส่งการ์ดท่องเที่ยว

  ปฏิทินท่องเที่ยว
  ปฏิทินท่องเที่ยว

  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

  เล่าเรื่องเที่ยว
  เล่าเรื่องเที่ยว

  - - - - - - - - - - - - - - - -

   

   
  Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม