อุทยานแห่งชาติพุเตย อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี

ป่าสนสองใบ พุเตย ( จุดชมวิวทะเลหมอก )

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุพรรณบุรี
 สุ พ ร ร ณ บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ พุ เ ต ย : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

อุทยานแห่งชาติพุเตย
มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณที่ดินป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู ในท้องที่ตำบลองค์พระ ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลนิคมกระเสียว ตำบลวังยาว และตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสลับซับซ้อนมีความลาดชันมาก ส่วนที่สูงที่สุดเรียกว่า ยอดเขาเทวดา มีระดับความสูง 1,123 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย มีป่าสนสองใบธรรมชาตที่สวยงาม เหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีเนื้อที่ประมาณ 317.475 ตารางกิโลเมตร หรือ 198,422 ไร่

หมอกจางๆ ยามเช้าที่ป่าสน ภาพโดย คุณ mongnoi
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
เนื่องด้วยกรมป่าไม้ ได้พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าพุระกำ ป่าเขาห้วยพลู ท้องที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเดิมเป็นวนอุทยานพุเตย วนอุทยานพุกระทิง วนอุทยานเตรียมการตะเพินคลี่ และป่าไม้ข้างเคียง มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ ดังนั้น กรมป่าไม้จึงมีคำสั่ง ที่ 1224/2537 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 โดยให้ นายพันเทพ อันตระกูล นักวิชาการป่าไม้ 6 ไปดำเนินการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม และจัดตั้งวนอุทยานพุเตย วนอุทยานพุกระทิง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าพุระกำ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อไปดำเนินการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมและจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ จากผลการสำรวจพบว่าประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า ภูเขา เกาะ และน้ำตกที่สวยงามยิ่ง สมควรกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติพุเตย โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2541 โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 67ก ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2541 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 85 ของประเทศไทย

 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

ป่าสนสองใบ ทะเลภูเขา อยู่บนเทือกเขาพุเตย ห่างจากบ้านป่าขี และที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตยประมาณ 7 กิโลเมตร ทางไปจะผ่านศาลเลาด้าห์ ซึ่งเครื่องบินโดยสารเลาด้าห์แอร์ตก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 มีผู้เสียชีวิต 223 คน มีต้นสนสองใบขนาด 2 - 3 คนโอบ อายุประมาณ 200 - 300 ปี ขึ้นอยู่ทั้งหมด 1,376 ต้น เมื่อขึ้นไปถึงบนป่าสนสองใบจะสามารถ ชมทิวทัศน์ ได้กว้างไกล มองเห็นเหมือน ทะเลภูเขา ซึ่งมีลมเย็นพัดผ่านตลอดเวลา เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินป่าชมความงามของพฤกษชาติ

น้ำตกพุกระทิง อยู่ที่บ้านคลองเหล็กไหล ใกล้บ้านวังโหรา จะมีทางลูกรังเข้าไปถึงน้ำตกพุกระทิง จากอำเภอด่านช้างถึงน้ำตกพุกระทิง มีอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมีหน่วยพิทักษ์ป่าที่ 2 ( พุกระทิง ) อุทยานแห่งชาติพุเตย ประจำอยู่ พร้อมที่จะบริการให้ความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่จะใช้บริการ

น้ำตกตะเพินคลี่ อยู่เลยไปจากน้ำตกพุกระทิง โดยใช้เส้นทางจากทุ่งมะกอกไปบ้านป่าผาก แล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาไปบ้านตะเพินคลี่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงเก่าแก่ อยู่ติดเขตแนวกันชนมรดกโลก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นหมู่บ้านปลอดอาวุธทุกประเภท น้ำตกตะเพินคลี่ห่างจากหมู่บ้านเล็กน้อย เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุด มีน้ำตก ไหลตลอดปี มองจากน้ำตกจะเห็น ยอดเขาเทวดา สูง 1,123 เมตร น้ำตกแห่งนี้เคยมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่สำคัญของทางจังหวัดสุพรรณบุรี

ถ้ำนาคี หมีน้อย ห้อยระย้า และผาใหญ่ อยู่ใกล้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย ( บ้านป่าขี ) ห่างจากอำเภอด่านช้างประมาณ 30 กิโลเมตร มี หินงอกหินย้อย ที่สวยงามตามธรรมชาติ เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่า อาทิเช่น หมี งูจงอาง เม่น อ้น สุนัขจิ้งจอก หมูป่า และค้างคาวมากมาย ถ้ำแห่งนี้อยู่ในเขาตู่ตี่ ซึ่งมีต้นจันทร์ผา บัวสวรรค์ ขึ้นอยู่หนาแน่น

น้ำตกตาด ( ใหญ่ ) จากทางแยกศาลเลาด้าห์ไปป่าสนสองใบธรรมชาติ อีกด้านหนึ่งเดินทางเข้าไปตามป่าสมบูรณ์ ธรรมชาติเต็มไปด้วย ต้นไม้ สัตว์ป่าชุกชุม เดินตามร่องห้วยไปทางเท้าเข้าหมู่บ้านกกเชียง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อีกประมาณ 4 กิโลเมตร ก็จะพบน้ำตกตาด ( ใหญ่ ) เป็นน้ำตกที่มีบรรยากาศร่มรื่นเย็นมาก มีพืชชั้นล่างพันธุ์ไม้ เฟิร์น มอส เกาะตามรากไม้ กิ่งไม้ ดูเขียวขจี น้ำตกมีหลายชั้นใกล้กัน แต่ละชั้นมีแอ่งหรืออ่างธรรมชาติไม่ลึก นักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำตกหรือตั้งแคมป์พักผ่อนได้อย่างสบายใจและปลอดภัย

ผาใหญ่ เป็นหน้าผาสูงบริเวณเขาตู่ตี่ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร บนเขายังมีถ้ำย้อยระย้า ซึ่งมี หินงอกหินย้อย งดงาม ยามกระทบแสงจะส่องประกายแวววาว การเดินทางขึ้นสู่ถ้ำลำบากพอสมควร บางช่วงต้องปีนไต่ไปตามไหล่เขา
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีความลาดชันมาก ป่าผืนนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารของลำตะเพิน ห้วยเหล็กไหล ห้วยองคต ห้วยองค์พระ ห้วยท่าเดื่อ ห้วยขมิ้น ที่ไหลลงสู่เขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 

สภาพภูมิอากาศ :-
สภาพอากาศทั่วไป ช่วงต้นปีอากาศค่อนข้างร้อน และมีฝนตกชุกตลอดปี โดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม จะมีปริมาณน้ำบริเวณน้ำตกไหลมากกว่าปกติ
 

พรรณไม้ :-
สภาพโดยทั่วไปยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ประกอบด้วย ป่าสนสองใบธรรมชาติ ป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังผสมป่าดิบแล้ง

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เหียง พลวง แดง ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง ไผ่ป่าต่างๆ สนสองใบ
 

สัตว์ป่า :-
สัตว์ป่ามีอยู่ชุกชุมมาก เนื่องจากมีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสมบูรณ์ สัตว์ป่าทั่วไป ได้แก่ เสือ เก้ง ชะนี หมี นางอายหรือลิงลม เม่น งูจงอาง งูเห่า หมูป่า อีเห็น ลิง ฯลฯ
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติพุเตย ได้จัดสถานที่กางเต็นท์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติพุเตย ตู้ ปณ. 19 ป.ท.ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท์ 035-446237 (VoIP) , 08-1934-2240 (จนท.)


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติพุเตย สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์ :-
เส้นทางที่ 1 :
..... จากกรุงเทพฯ ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 340 ( บางบัวทอง - สุพรรณบุรี ) จนกระทั่งถึงทางแยกเข้าสู่อำเภอเดิมบางนางบวช ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร จากนั้นให้ เลี้ยวซ้าย ผ่านอำเภอเดิมบางนางบวช ขับตรงไปประมาณ 33 กิโลเมตร แล้ว เลี้ยวขวา เข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 333 มุ่งหน้าสู่ตัวเมือง อำเภอด่านช้างระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

..... จาก อำเภอด่านช้าง ใช้เส้นทางสาย 333 ( ด่านช้าง - บ้านไร่ ) ไปอีก 15 กิโลเมตร พอถึง หลักกิโลเมตรที่ 79 - 80 ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ แล้วขับตรงไปประมาณ 15 กิโลเมตร ก็จะถึงบ้านป่าขี จากบ้านป่าขี เข้าสู่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย อีก 3 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 1 : จากกรุงเทพฯ - อุทยานแห่งชาติพุเตย.. ระยะทางประมาณ 256 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 :
..... จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

..... จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ( ทางหลวงหมายเลข 338 ) มุ่งหน้าสู่นครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

ทั้งสองเส้นทางด้านบนจะต้องผ่านแยกนครชัยศรี

จากแยกนครชัยศรี ขับตรงไป ประมาณ 15.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวามือไปจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเลี้ยวขวามือแล้วขับตรงไป ประมาณ 1.2 กิโลเมตร พบสามแยก ( แยกซ้ายไปจังหวัดสุพรรณบุรี ตรงไปไปจังหวัดนครปฐม ) ให้ท่านเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 67 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปจังหวัดสุพรรณบุรี ( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปจังหวัดกาญจนบุรี ) เมื่อเลี้ยวขวาแล้ว ขับตรงไปประมาณ 7.8 กิโลเมตร ท่านก็จะถึงวงเวียนหอนาฬิกา อำเภออู่ทอง ( ถ้าเลี้ยวขวาจะไปวัดป่าเลไลยก์ และตัวเมืองสุพรรณบุรี ) ไม่ต้องเลี้ยว ให้ท่านขับตรงไป มุ่งหน้าสู่อำเภอด่านช้าง ขับตรงไปประมาณ 65 กิโลเมตร ก็จะถึง อำเภอด่านช้าง

..... จาก อำเภอด่านช้าง ใช้เส้นทางสาย 333 ( ด่านช้าง - บ้านไร่ ) ไปอีก 15 กิโลเมตร พอถึง หลักกิโลเมตรที่ 79 - 80 ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ แล้วขับตรงไปประมาณ 15 กิโลเมตร ก็จะถึงบ้านป่าขี จากบ้านป่าขี เข้าสู่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย อีก 3 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 : จากกรุงเทพฯ - อุทยานแห่งชาติพุเตย.. ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร

...รถเก๋งไม่แนะนำ..แต่ถ้าจะเอาไป..ก็ไปได้..
...เนื่องจากจะมีทางลูกรังประมาณ 11 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางไปป่าสนสองใบ


หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเส้นทาง

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย ทะเลหมอกมีมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติพุเตย :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม