สุราษฎร์ธานี


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุราษฎร์ธานี "เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


พระพุทธรูปใหญ่บนเกาะสมุย ภาพโดย คุณวิสูตร
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดสุราษฎร์ธานี : : :
ข้อมูลทั่วไป :
สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ ศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรเสื่อมลง จึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่า "เมืองกาญจนดิษฐ์" ครั้นเมื่อมีการปกครองมณฑลได้รวมเมืองทั้งสามเป็นเมืองเดียวกันเรียกเมืองไชยา ต่อมา พ.ศ. 2458 รัชกาลที่ 6 ได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยาเป็น "สุราษฎร์ธานี" แปลว่า "เมืองแห่งคนดี"
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ไข่เค็มไชยา, ผ้าไหมพุมเรียง, ขนมจั้ง, หมวกพุมเรียง, หอยขาวพุมเรียง, หอยนางรม
เงาะพันธุ์โรงเรียน, ขนมจีน, ขนมจิ้นแด้, สะตอ, อาหารทะเลสด - แห้ง, มะพร้าว
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 685 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปพระธาตุไชยา
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" เคียม " Cotyleloblum Melanoxelon Pierre.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 12,891 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับอ่าวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอบ้านนาสาร
 3. อำเภอบ้านตาขุน
 4. อำเภอไชยา
 5. อำเภอดอนสัก
 6. อำเภอพนม
 7. อำเภอกาญจนดิษฐ์
 8. อำเภอเคียนซา
 9. อำเภอคีรีรัฐนิคม
 10. อำเภอเกาะพะงัน
 11. อำเภอเกาะสมุย
 12. อำเภอพระแสง
 13. อำเภอพุนพิน
 14. อำเภอท่าชนะ
 15. อำเภอท่าฉาง
 16. อำเภอเวียงสระ
 17. อำเภอบ้านนาเดิม
 18. อำเภอชัยบุรี
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอวิภาวดี
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 077 )
ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 5 288-818-9
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - -- - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - -- - - - :- - - - -- - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

  
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม