เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

เซ็นทารา ปาริญา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

ลิงก์ผู้สนับสนุน**/ แนะนำที่พักที่น่าสนใจ / เกาะพะงัน /**กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุราษฎร์ธานี
 สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : เ ก า ะ พ ะ งั น : : :

เกาะพะงัน
เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ทางทิศเหนือของเกาะสมุย ใช้เวลาเดินทางจากเกาะสมุยประมาณ 1 ชั่วโมง มีเนื้อที่ประมาณ 120,000 ไร่ หรือ 192 ตารางกิโลเมตร ถนนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นถนนดิน สถานที่ส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องเดินทางโดยใช้เรือแล้วเดินเท้าต่อ

หาดแม่หาด ภาพโดย Kittipat Chotinukul
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-
สถานที่น่าสนใจ ได้แก่ หาดริ้น อ่าวศรีธนู น้ำตกธารเสด็จ
 

สถานที่พักแรม :-

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เกาะพะงัน คลิกที่นี่เลยจ้า
 
 

การเดินทาง :-

การเดินทางไปเกาะพะงัน มีเรือเฟอร์รี่ออกจาก ท่าเรือท่าทอง อำเภอเมือง เรือนอนออกจาก ท่าเรือบ้านดอน และมีเรือเร็วจาก เกาะสมุย ไปเกาะพะงัน

บนเกาะพะงัน มีรถจิ๊ป มอเตอร์ไซด์รับจ้าง และเรือเช่า ( เรือเช่าติดต่อได้ที่อ่าวท้องศาลา )
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - -- - - - :- - - -- - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม