เกาะเต่า เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี

จามาคีรี สปา แอนด์ รีสอร์ท

ลิงก์ผู้สนับสนุน**/ แนะนำที่พักที่น่าสนใจ / เกาะเต่า /**กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุราษฎร์ธานี
 สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : เ ก า ะ เ ต่ า แ ล ะ เ ก า ะ น า ง ย ว น : : :

เกาะเต่า
เป็นตำบลหนึ่งของเกาะพะงัน ประกอบด้วยเกาะสองเกาะคือ เกาะเต่าและเกาะนางยวน พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นภูเขา อยู่ห่างจากเกาะพะงันประมาณ 45 กิโลเมตร เกาะเต่ามีรูปร่างคล้ายเม็ดถั่ว มีความยาวตามธรรมชาติด้วยอ่าวถึง 11 อ่าว แหลม 10 แหลม ตลอดแนวชายฝั่งยาว 28.6 กิโลเมตร มีแนว ปะการัง ยาว 8 กิโลเมตร

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
พื้นที่โฆษณา ตรงกลุ่มเป้าหมาย เดือนละ 200 บาท
ข้อความไม่เกิน 4 บรรทัด
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 

สถานที่พักแรม :-

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เกาะเต่า คลิกที่นี่เลยจ้า
 
 

การเดินทาง :-

การเดินทางสามารถดูได้ที่เอ็มทีรีสอร์ท
     เพราะเอ็มทีรีสอร์ทจะอยู่ติดท่าเรือไปเกาะเต่า ( เรือเร็วลมพระยา )


เอ็มทีรีสอร์ท เอ็ม ที รีสอร์ท
13 หมู่ 3 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
ติดท่าเรือไปเกาะเต่า ( เรือเร็วลมพระยา )
รับจองที่พักเกาะเต่า, เกาะนางยวน
มีเรือ ชมปะการังหมู่เกาะชุมพร ตกหมึก ตกปลา
( มีบริการฟรีเรือคายัค, แคนู, จักรยานชายหาด
และชา กาแฟ )

ราคาที่พัก 950 -1,250 บาท (รวมอาหารเช้า)
สนใจติดต่อ 077-558153, 089-5052490
e-mail : mt-resort@hotmail.com
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - -- - - - :- - - -- - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม