กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุรินทร์ "สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท
ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม
"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดสุรินทร์ : : :
ข้อมูลทั่วไป :

สุรินทร์ เป็นจังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยขอมในปี พ.ศ. 2306 ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา หัวหน้าหมู่บ้านเมืองที่ได้ย้ายผู้คนมาตั้งบ้านเรือนใหม่ที่บ้านคูประทาย ซึ่งเป็นตัวเมืองสุรินทร์ในปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็น "เมืองประทายสมันต์" โดยมีพระสุรินทรภักดี ศรีณรงค์จางวาง เป็นเจ้าเมืองคนแรกและได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น "เมืองสุรินทร์" เมื่อ พ.ศ. 2329
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
หัวผักกาดดอง มีทั้งเค็มและหวาน
นอกจากนี้ยังมีกุนเชียง, หมูยอ, หมูแผ่น และหมูหยอง
อีกทั้งยังมีผ้าไหม, ผ้าฝ้ายทอมือ, เครื่องหวาย, เครื่องเงิน
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 457 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปพระอินทร์ทรงช้าง
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" มะค่าแต้ " Sindora Siamensis Teijsm.ex Miq.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 8,242 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้               : ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอชุมพลบุรี
 3. อำเภอท่าตูม
 4. อำเภอจอมพระ
 5. อำเภอปราสาท
 6. อำเภอกาบเชิง
 7. อำเภอรัตนบุรี
 8. อำเภอสนม
 9. อำเภอศีขรภูมิ
 10. อำเภอลำดวน
 11. อำเภอบัวเชด
 12. อำเภอสำโรงทาบ
 13. อำเภอสังขะ
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอศรีณรงค์
 2. กิ่งอำเภอโนนนารายณ์
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 044 )
ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 213-666, 213-030
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม